زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE
نام دوره : (MSRT (MCHE فشرده-آنلاین
کد : MCi9911
تاریخ شروع : 1399/11/01
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/30 ساعت 12
هزینه : 9,850,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:15
ظرفیت باقیمانده : 9
TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 6 مقدماتی-T6c9911
کد : TN2Ac9911
تاریخ شروع : 1399/10/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/29 ساعت 12
هزینه : 4,750,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 4
نام دوره : مکالمه زبان انگلیسی سطح 1 متوسط-T7c9911
کد : TN2Ac9911
تاریخ شروع : 1399/10/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/29 ساعت 12
هزینه : 4,750,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ..... 20:15 - 16:30
ظرفیت باقیمانده : 5
آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده (یکساله) (ترم بهمن 99)
کد : SP-9911
تاریخ شروع : 1399/10/29
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/29 ساعت 12
هزینه : 325,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : شنبه 27 دی ماه لطفا پس از ثبت نام، زمان آزمون تعیین سطح را نیز از اکانت خود هماهنگ نمایید. در روز آزمون با شما تماس گرفته میشود
ظرفیت باقیمانده : 9