فهرست‌ دانشگاه‌هاي نامعتبر انگليس

وزارت علوم اسامی دانشگاههای نامعتبر انگلیس را اعلام و تاکید کرد که دانشجویان به منظور دریافت مدرک دکتری بهتر است در دانشگاههای ممتاز معتبر از نظر این وزارتخانه تحصیل کنند.

البته وزارت علوم به دانشجویان تاکید کرده که مدارک‌ اخذ شده از دانشگاههای ‌(Ph.D , Master , Bachelor , HND) نیز ارزیابی خواهند شد، اما توصیه‌ می‌شود برای دوره‌ دکتری تنها در دانشگاههای گروه‌ 1 یا ممتاز ادامه تحصیل داده شود.


فهرست دانشگاههایی که مدارکشان از نظر وزارت علوم غیرقابل بررسی و ارزشیابی است، در جدول زیر اعلام می شود:ردیف

نام دانشگاه

1

 American University of London

2

 Bedford University

3

 Canterbury University

4

 College of Humanities

5

 Commenwealth Open University

6

 Ecole Superieure de Gestion Paris(شعبه مستقر در انگلستان)

7

 Guitar and Bass School

8

 International Collges of Islamic Sience

9

 ICTEC

10

 london Institude of Technology

11

 London School of Business and Finance

12

 NCC این موسسه مدرک صادر نمی کند بلکه مدرک از دانشگاههای انگلستان صادر می شود

13

 St.Clements University

14

 The London Institude

15

 University of Cambridge International Examination

16

 Vortex University

17

 Oxford Center for Islamic Studies

18

 تمامی کالج های انگلستان در سطح تحصیلات متوسطه قرار دارند

19

 London Collge of Applied seince Englandمنبع: خبرگزاري مهر

نظرات