رتبه بندي جديد وب سنجي دانشگاه هاي كشور

رتبه بندی وبومتریک در نسخه اول رتبه بندی سال 2012 خود 530 دانشگاه و موسسه ایرانی را در میان دانشگاه های ارزشیابی شده خود معرفی کرده است که بالاترین رتبه ها به ترتیب به دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران،  دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد اختصاص یافته است.رتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر ایرانردیف

رتبه جهانی

نام دانشگاه

1

644

 دانشگاه تهران

2

656

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

730

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

4

741

دانشگاه فردوسی مشهد

5

977

دانشگاه صنعتی شریف

6

1257

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

1319

دانشگاه صنعتی اصفهان

8

1390

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9

1554

دانشگاه شهید بهشتی 

10

1581

دانشگاه علوم پزشکی مشهدمنبع: خبرگزاري مهر
نظرات