جريمه سنگين دانشجويان بورسيه در صورت ترك تحصيل

دانشجویانی که در کشور با هزینه دولت و بورس اعطایی تحصیل می کنند، لازم است سند تعهد بورس داخل را تکمیل و به مقررات آن عمل کند.

 در سند تعهد دانشجویان بورس داخل به مواردی اشاره شده که دانشجو لازم است بعد از اتمام دوران تحصیلش به موارد مندرج در این سند عمل کند.

بر این اساس، دانشجو لازم است:

1. در محل و مدت تعیین شده در سند و حکم بورس، تحصیل خود را به پایان رسانده و در طول این مدت ضمن رعایت مقررات و ضوابط دانشگاه، تنها به تحصیل و کارهای علمی مرتبط با رشته مشغول بوده و از اشتغال به هر کار دیگری خودداری کند.

2. مدارک اشتغال به تحصیل و گزارشی از روند آن را در پایان هر نیمسال تحصیلی به دانشگاه محل خدمت یا هر شخص دیگری که وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان تعیین خواهد کرد، ارسال کند.

3. هیچ اقدامی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی و شئون حاکم بر جامعه اسلامی ایران به ویژه دانشگاهیان انجام ندهد.

4. محل و رشته تحصیلی خود را بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم تغییر ندهد.

5. تحصیل در مقطع مندرج در این سند و تمام مزایای ناشی از آن را صرفاً امتیازی اعطایی از سوی وزارت علوم به نمایندگی از جمهوری اسلامی دانسته و آن را حقی بر خود تلقی نمی کند. بر همین اساس، حق سلب این امتیاز و فسخ یک جانبه این قرارداد و مزایای ناشی از آن برای وزارت و سازمان در هر زمانی وجود داشته و متقابلاً حق هر گونه اعتراض نسبت به تصمیمات ماخوذه در این حوزه را از خود سلب می کند.

6. پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی مورد تعهد، علاوه بر تعهدات مربوط به آموزش رایگان و تعهداتی که برابر قوانین موجود در جهت خدمت به کشور بر عهده دانشجو است حداقل دو برابر مدتی که از مزایای بورس تحصیلی استفاده کرده است به انضمام انجام خدمت نظام وظیفه به صورت طرح در هر محلی که وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان تعیین خواهد کرد، خدمت می کند.

7. چنانچه از انجام خدمت در محل مورد نظر وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان، استنکاف ورزد و یا نتواند تحصیلات را به پایان رسانده و یا ترک تحصیل کند یا چنانچه از محل خدمت خود به هر دلیلی اخراج شود، 5 برابر تمام وجوه ارزی و ریالی دریافتی در دوره بورس را به نرخ آزاد زمان بازپرداخت، به وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان پرداخت کند.

8. وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان را وکیل قانونی و وصی خود در تشخیص ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی و نیز تعیین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و تعیین وجوهی که باید بپردازد، قرار می دهد به گونه ای که تشخیص مراجع مذکور صائب بوده و نیازمند کارشناسی و تعیین توسط هیچ مرجع دیگری نباشد، این تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و حق مراجعه و طرح دعوا و شکایت در مراجع قضایی را از خود اسقاط می کند.

9. قبل از پایان تحصیلات و انجام تعهداتش نسبت به وزارت علوم، از بورس و کمک هزینه سایر وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی، غیردولتی عمومی و خصوصی داخلی و خارجی استفاده نکند و چنانچه معلوم شود از دو یا چند محل متفاوت بورس دریافت کرده است تمام اعطایی به دانشجو قطع و مشمول بند 7 این سند خواهد شد.

10. چنانچه به دلیل عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده در حکم بورس، بند 7 این قرارداد مورد اجرا قرار گرفته و خسارت تعیین شده از سوی سازمان را باید بپردازد، تا مدت 5 سال از زمان استنکاف، حق استخدام در دانشگاههای دولتی و وابسته به دولت که به نحوی از بودجه دولت استفاده می کنند ( به استثنا دانشگاههای در حال رشد) را نداشته و حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می کند.

11. در صورت تغییر نشانی خود، مراتب را حداکثر 48 ساعت به اطلاع دفترخانه تنظیم کننده سند و نیز وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان باید برساند، در غیراینصورت تمام اخطارها و ابلاغها به محل مندرج در سن رسمی ارسال شده و حق اعتراضی ندارد.


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات