ايجاد باشگاه آزاد انديشي در دانشگاه ها

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد که بر اساس دستورالعمل برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی، هر دانشگاه باید فضایی را به تاسیس باشگاههای آزاداندیشی اختصاص دهد.

جلیل دارا اضافه کرد: با تاسیس باشگاه آزاداندیشی، نقش دانشجویان در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی بیشتر خواهد شد، با توجه به اینکه در آیین نامه آن نحوه اداره و تصمیم گیری درباره باشگاه آزاداندیشی بر عهده شورای هماهنگی قرار داده شده و این شورا متشکل از استادان و دانشجویان است، دانشجویان در راس این سیاستگذاری قرار می گیرند و نقش پررنگ تری خواهند داشت.

وی گفت: تاسیس باشگاه آزاداندیشی در هر دانشگاه، برگزاری کرسیهای آزاداندیشی را وارد مرحله جدید و جدی تری خواهد کرد و گامی موثر در جهت تقویت و انسجام برگزاری کرسیهای آزاداندیشی است.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، با ابلاغ این آیین نامه برخی موازی کاریها که پیش از این در برگزاری کرسیها مشاهده می شد، از بین خواهد رفت.

دارا با بیان اینکه تمام دانشگاهها ملزم هستند باشگاه آزاداندیشی تاسیس کنند، ادامه داد: در این زمینه باید فضای مجزایی برای این باشگاهها اختصاص دهند.

وی اظهار داشت: باشگاه آزاد اندیشی دارای سه کمیته اجرایی، آموزشی و محتوایی است که اعضای آن با تایید شورای هماهنگی منصوب می شوند


منبع: خبرگزاري مهر

نظرات