ايجاد بيش از 30 رشته جديد ارشد

شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ايجاد 36 رشته در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه‌های كشور موافقت كرد.
با تصويب اين شورا رشته‌هاي تحصيلي  مقطع كارشناسي ارشد مخاطرات طبيعي در دانشگاه مازندران، علوم گياهي ـ فيزيولوژي گياهي در دانشگاه شهيد چمران اهواز، طبيعت‌گردی- اكو توريسم - مهندسي كشاورزی- ترويج و آموزش كشاورزی در دانشگاه تبريز، زبان و ادبيات آلماني در دانشگاه تهران، علوم قرآن و حديث و مهندسی كشاورزی، بيوتكنولوژی كشاورزی در دانشگاه  وليعصر (عج) رفسنجان و نانو فناوری ـ نانومواد در دانشگاه سمنان راه اندازی خواهد شد.

رياضي محض گرايش آناليز در دانشگاه نيشابور، مهندسی كشاورزی ـ مهندسی منابع آب در دانشگاه صنعتي اصفهان، مترجمي زبان عربي در دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان، آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در دانشگاه  محقق اربيلي، آب و هواشناسي (اقليم شناسي) گرايش مخاطرات آب و هوايي در دانشگاه گلستان از دیگر مصوبات این شورا است.

همچنين اين شورا با ايجاد رشته هاي كارشناسی ارشد مهندسی صنايع ـ مهندسی لجستيک  و روانشناسي باليني كودك و نوجوان در دانشگاه خوارزمي، شيمي دارويي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي در مجتمع آموزش عالي اردكان و دانشگاه‌های حكيم سبزواری و شيراز، زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان در دانشگاه  شهيد بهشتي، زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت در دانشگاه رازی ، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش روانشناسي ورزشي در دانشگاه  علامه طباطبايی ، برنامه ريزی آمايش سرزمين و جغرافيای پزشكي در دانشگاه اروميه ، جغرافيا و برنامه ريزی شهری در دانشگاه مراغه  وزبان و ادبيات فارسي در دانشگاه‌های پيام نور مراكز بوشهر و خوي موافقت كرد.

شوراي گسترش آموزش عالی ايجاد رشته‌هاي مقطع كارشناسي ارشد مهندسی شيمی گرايش پليمر، مهندسی مكانیک ـ طراحی كاربردی، مهندسي كامپيوتر ـ معماری كامپيوتر، فيزيک گرايش‌های اتمي مولكولی، جامد و بنيادی، شيمی گرايش‌های آلی ، تجريه و معدنی و شيمي فيزيک در پرديس دانشگاهي دانشگاه رازی را نيز تصويب كرد.

منبع: خبرگزاري مهر

نظرات