ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت--MHLE

مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان ثبت نام نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) را اعلام کرد. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﻜﺮر داوﻃﻠﺒﺎن، ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن MHLE در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري برگزار می شود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دکتری تخصصی (Ph.D) وزارت بهداشت در 12 ﻣﻬﺮﻣﺎه، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در این آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪرك زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك دکتری در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ارﺳﺎل کنند. 

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز دوﺷﻨﺒﻪ اول مهرماه آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 100 ﭘﺮﺳﺶ در ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﻓﻞ (ﺷﺎﻣﻞ درك ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﻴﺪاري، واژﮔﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎري) و داراي 100 ﻧﻤﺮه (ﺑﺪون ﻧﻤﺮهي ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ. 

ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 16ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 92 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم و ﺑﺮروي ﻛﺎرت درج می شود. آزﻣﻮن در روز پنجشنبه 18 مهرماه برگزار می شود. 

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 23 ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1392 از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.منبع: خبرگزاري مهر
نظرات