زبان عمومي آزمون دكتري سازمان سنجش

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون زبان عمومی دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)و آزمون زبان انگليسي دکتری دانشگاه آزاد (EPT)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

(MSRT(MCHE

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

TOEFL

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

IELTS

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

زبان انگلیسی فشرده (یکساله)

در حال حاضر هیچ دوره ای برای این گروه وجود ندارد.

آزمون هاي تعيين سطح
نام دوره : beginner-9902 (یک نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 4,000,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : beginner-9902 (دو نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,930,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : beginner-9902 (سه نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,400,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : elementary-9902 (یک نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 4,000,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : elementary-9902 (دو نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,930,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : elementary-9902 (سه نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,400,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : lower intermediate-9902 (یک نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 4,000,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : lower intermediate-9902 (دو نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,930,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : lower intermediate-9902 (سه نفره)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,400,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : Intermediate-9902 (یک نفر)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 4,000,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 8
نام دوره : Intermediate-9902 (دو نفر)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,930,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 10
نام دوره : Intermediate-9902 (سه نفر)
کد : Sp-9902
تاریخ شروع : 1399/03/31
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/31 ساعت 12
هزینه : 2,400,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : پنج جلسه 90 دقیقه جهت هماهنگی روز و ساعت کلاس با موسسه تماس بگیرید
ظرفیت باقیمانده : 7
نام دوره : آزمون تعيين سطح مکالمه زبان انگلیسی فشرده-مجازی 99
کد : SP-majazi-9902
تاریخ شروع : 1399/03/30
آخرین مهلت ثبت نام : 1399/03/30 ساعت 12
هزینه : 250,000 ریال
روز و ساعت برگزاری : بعد از ثبت نام با موسسه تماس گرفته و ساعت و زمان آزمون تعیین رو هماهنگ نمایید
ظرفیت باقیمانده : 9