50 لغت زيباي زبان انگليسي

ليستي از 50 لغت زيباي زبان انگليسي به همراه معني آنها در زير آمده است. اين لغات بر طبق بررسي انجام شده يك شركت انگليسي كه از حدود 40000 دانشپذير زبان انگليسي انجام شده، گردآوري شده است.  افرادي كه به اين لغات راي داده بودند زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم مي آموختند كه بر طبق نظرشان اين لغات يا مفهومشان جزو زيباترين ها در زبان انگليسي مي باشد.1-Mother - مادر 


2-Passion - عشق و شور


3-Smile - لبخند


4-Love -  عشق


5-Eternity -  جاودانگي


6-Fantastic - فوق العاده 


7-Destiny -  سرنوشت


8-Freedom - آزادي


9-Liberty -  آزادي - اختيار


10-Tranquility - آرامش


11-Peace - صلح


12-Blossom - شكوفه


13-Sunshine - نور آفتاب


14-Sweetheart -  عزيز دل


15-Gorgeous - با وقار


16-Cherish - گرامي داشتن


17-Enthusiasm - اشتياق


18-Hope - اميد


19-Grace -  وقار


20-Rainbow - رنگين كمان


21-Blue -  آبي


22-Sunflower - آفتابگردان


23-Twinkle -  چشمك زدن


24-Serendipity - خوش بياري


25-Bliss - سعادت


26-Lullaby - لالايي


27-Sophisticated - سطح بالا


28-Renaissance - رنسانس


29-Cute -  بانمك


30-Cosy - دنج


31-Butterfly - پروانه


32-Galaxy - كهكشان


33-Hilarious - مضحك


34-Moment - لحظه


35-Extravaganza - اغراق آميز


36-Aqua - آب مانند


37-Sentiment - عاطفه


38-Cosmopolitan - بين المللي


39-Bubble - حباب


40-Pumkin - كدوتنبل


41-Banana - موز


42-Lollipop - خروس قندي


43-Bumblebee - زنبور عسل


44-Giggle - خنده


45-Paradox - پارادكس


46-Delicacy - ظرافت


47-Peek-a-boo - يك نوع بازي كودكانه


48-Umbrella - چتر


49- Kangaroo - كانگارو


50-Elixir - كيمياهمان طور كه مشاهده كرديد كلمه Mother به عنوان زيباترين كلمه انتخاب شده است.