غیرانتفاعی ها خواستار افزایش شهریه ثابت و متغییر شدند

مسئول کمیته رفاهی و دانشجویی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی گفت: مصوبه شورای مرکزی اتحادیه در خصوص سامان بخشی و افزایش شهریه اعم از ثابت و متغییر به میزان 15 درصد جهت دانشجویان قدیم و 20 درصد جهت دانشجویان مهر ماه سال 93 به کمیته‌ سامان بخشی این موسسات در وزارت علوم ارایه شد.

دکتر محمد حسن طيراني گفت: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی تمایل به افزایش شهریه به صورت شوک ندارند.

وی ادامه داد: اما برای بالا نگاه داشتن کیفیت علمی، پژوهشی، بایستی افزایش شهریه با تورم تناسب داشته باشد.

مسئول کمیته رفاهی و دانشجویی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی افزود: مصوبه شورای مرکزی اتحادیه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، سامان بخشی و افزایش شهریه اعم از ثابت و متغییر به میزان 15 درصد جهت دانشجویان قدیم و 20 درصد جهت دانشجویان مهر ماه سال 93 است.

وی افزود: این مصوبه به کمیته‌ سامان بخشی موسسات غیر دولتی غیرانتفاعی در وزارت علوم ، ارایه شده است و ما امیدوارم که مورد پذیرش واقع شود چرا که اگر پذیرفته شود هم شهریه دانشگاه زیاد افزایش نیافته است و هم مورد قبول موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی است.  منبع: پرتال دانشگاهي
  

نظرات