دانلود دفترچه سوالات آزمون‌ ورودي دكتري (نيمه متمركز) داخل سال 93

دفترچه سؤالات آزمون دکتری 93 ، جمعه (شانزدهم اسفند ماه) از ساعت 18 به تدریج روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش با اشاره به انتشار کلید اولیه سؤالات آزمون در روز پنجشنبه (بیست و دوم اسفند ماه) سال جاری، گفت: نتایج نهایی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93، نیمه شهریور ماه سال آینده اعلام خواهد شد.
 سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان سنجش قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:
  كد و عنوان رشته امتحاني(دفترچه شماره 1)
دانلود 2101 - علوم جغرافيايي /1
دانلود 2102 - علوم جغرافيايي /2
دانلود 2103 - علوم جغرافيايي /3
دانلود 2104 - علوم جغرافيايي /4
دانلود 2105 - علوم جغرافيايي /5
دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادي
دانلود 2107 - مجموعه علوم تاريخي /1
دانلود 2108 - مجموعه علوم تاريخي /2
دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعي /1
دانلود 2113 - حقوق عمومي
دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسي فقه وحقوق جزا
دانلود 2115 - حقوق بين الملل عمومي
دانلود 2116 - حقوق خصوصي فقه وحقوق خصوصي
دانلود 2117 - مجموعه علوم سياسي
دانلود 2118 - مجموعه مديريت
دانلود 2119 - حسابداري
دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود 2121 - مجموعه فلسفه
دانلود 2122 - مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود 2123 - مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود 2124 - مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود 2125 - مجموعه علوم تربيتي /4
دانلود 2126 - مجموعه علوم تربيتي /5
دانلود 2127 - مجموعه علوم تربيتي /6
دانلود 2128 - مجموعه علوم تربيتي /7
دانلود 2130 - مجموعه علوم تربيتي /8
دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانلود 2132 - سنجش واندازه گيري
دانلود 2133 - مجموعه روان شناسي
دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسي
دانلود 2135 - محيطزيست
دانلود 2136 - مجموعه كارافريني
دانلود 2137 - اينده پژوهي
دانلود 2138 - مجموعه الهيات /1
دانلود 2139 - مجموعه الهيات /2
دانلود 2140 - مجموعه الهيات /3
دانلود 2141 - مجموعه الهيات /4
دانلود 2143 - مجموعه كلام
دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز
دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز
دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي
دانلود 2149 - مجموعه مالي
دانلود 2150 - مطالعات زنان
دانلود 2151 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود 2152 - مجموعه تربيت بدني /1
دانلود 2153 - مجموعه تربيت بدني /2
دانلود 2154 - مجموعه تربيت بدني /3
دانلود 2155 - مجموعه تربيت بدني /4
دانلود 2156 - مجموعه تربيت بدني /5
دانلود 2211 - مجموعه شيمي /1
دانلود 2212 - مجموعه شيمي /2
دانلود 2213 - مجموعه شيمي /3
دانلود 2214 - مجموعه شيمي /4
دانلود 2215 - مجموعه شيمي /5
دانلود 2219 - هواشناسي
دانلود 2232 - امار
دانلود 2233 - مجموعه رياضي /1
دانلود 2234 - مجموعه رياضي /2
دانلود 2237 - نانوفيزيك
دانلود 2238 - مجموعه فيزيك
دانلود 2239 - فوتونيك
دانلود 2240 - ژئوفيزيك /1
دانلود 2244 - نانوشيمي
دانلود 2246 - بيوانفورماتيك
دانلود 2247 - علوم كامپيوتر
دانلود 2218 - فيتوشيمي
دانلود 2201 - علوم زمين /1
دانلود 2202 - علوم زمين /2
دانلود 2203 - علوم زمين /3
دانلود 2204 - علوم زمين /4
دانلود 2205 - علوم زمين /5
دانلود 2206 - علوم زمين /6
دانلود 2208 - علوم زمين /7
دانلود 2209 - علوم زمين /8
دانلود 2210 - علوم زمين /9
دانلود 2220 - زيست شناسي /1
دانلود 2221 - زيست شناسي /2
دانلود 2222 - زيست شناسي /3
دانلود 2223 - علوم جانوري /1
دانلود 2230 - بيوفيزيك
دانلود 2235 - فيزيك دريا
دانلود 2241 - ژئوفيزيك /2
دانلود 2224 - علوم جانوري /2
دانلود 2225 - علوم جانوري /3
دانلود 2226 - زيست شناسي /4
دانلود 2227 - بيوشيمي
دانلود 2228 - زيست شناسي /5
دانلود 2229 - زيست شناسي /6
دانلود 2231 - زيست فناوري ميكروبي
دانلود 2236 - زيست شناسي دريا
دانلود 2245 - ريززيست فناوري /نانوبيوتكنولوژي /
دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختي
دانلود 2301 - مجموعه مهندسي برق /1
دانلود 2302 - مجموعه مهندسي برق /2
دانلود 2303 - مجموعه مهندسي برق /3
دانلود 2304 - مجموعه مهندسي برق /4
دانلود 2305 - مجموعه مهندسي برق /5
دانلود 2306 - مجموعه مهندسي برق /6
دانلود 2307 - مجموعه مهندسي عمران /1
دانلود 2308 - مجموعه مهندسي عمران /2
دانلود 2309 - مجموعه مهندسي عمران /3
دانلود 2310 - مجموعه مهندسي عمران /4
دانلود 2311 - مجموعه مهندسي عمران /5
دانلود 2312 - مجموعه مهندسي عمران /6
دانلود 2313 - مجموعه مهندسي عمران /7
دانلود 2314 - مجموعه مهندسي عمران /8
دانلود 2316 - مجموعه مهندسي عمران /10
دانلود 2320 - مهندسي نقشه برداري /4
دانلود 2321 - مجموعه مهندسي مكانيك /1
دانلود 2322 - مجموعه مهندسي مكانيك /2
دانلود 2323 - مجموعه مهندسي مكانيك /3
دانلود 2324 - مجموعه مهندسي مكانيك /4
دانلود 2328 - مجموعه مهندسي مكانيك /8
دانلود 2332 - مهندسي هوا-فضا/2
دانلود 2334 - مهندسي هوا-فضا/4
دانلود 2335 - مهندسي معدن /1
دانلود 2336 - مهندسي معدن /2
دانلود 2337 - مهندسي معدن /3
دانلود 2338 - مهندسي معدن /4
دانلود 2339 - مجموعه مهندسي پليمر/1
دانلود 2343 - مهندسي محيطزيست /1
دانلود 2344 - مهندسي محيطزيست /2
دانلود 2345 - مهندسي محيطزيست /3
دانلود 2347 - مهندسي پزشكي /1
دانلود 2348 - مهندسي پزشكي /2
دانلود 2349 - مهندسي پزشكي /3
دانلود 2350 - مجموعه مهندسي صنايع
دانلود 2353 - مهندسي نفت -مخازن
دانلود 2354 - مهندسي كامپيوتر/1
دانلود 2355 - مهندسي كامپيوتر/2
دانلود 2356 - مهندسي كامپيوتر/3
دانلود 2359 - مهندسي موادومتالورژي
دانلود 2360 - مهندسي شيمي /1
دانلود 2361 - مهندسي شيمي /2
دانلود 2362 - مهندسي شيمي /3
دانلود 2363 - علوم وفناوري نانو/1
دانلود 2364 - علوم وفناوري نانو/2
دانلود 2365 - مهندسي هسته اي /1
دانلود 2367 - مهندسي هسته اي /3
دانلود 2372 - مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود 2373 - مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود 2401 - مجموعه محيطزيست /1
دانلود 2402 - مجموعه محيطزيست /2
دانلود 2403 - مجموعه محيطزيست /3
دانلود 2404 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود 2406 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/1
دانلود 2407 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/2
دانلود 2408 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/3
دانلود 2409 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/4
دانلود 2411 - بيوتكنولوژي وژنتيك ملكولي محصولات باغباني
دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /1
دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /2
دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /3
دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /4
دانلود 2416 - اقتصادكشاورزي
دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /2
دانلود 2420 - مجموعه علوم خاك /1
دانلود 2421 - مجموعه علوم خاك /2
دانلود 2422 - مجموعه علوم خاك /3
دانلود 2423 - مجموعه علوم خاك /4
دانلود 2424 - مجموعه علوم دامي /1
دانلود 2425 - مجموعه علوم دامي /2
دانلود 2426 - مجموعه علوم دامي /3
دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسي اب /1
دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسي اب /2
دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسي اب /3
دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود 2435 - مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي
دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود 2437 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /1
دانلود 2438 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /2
دانلود 2439 - حشره شناسي كشاورزي
دانلود 2440 - بيماري شناسي گياهي
دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانلود 2444 - مجموعه شيلات /1
دانلود 2448 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /1
دانلود 2450 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /3
دانلود 2451 - كشاورزي هسته اي /كشاورزي هسته اي /اصلاح نباتات وبي
دانلود 2501 - مديريت پروژه وساخت
دانلود 2502 - معماري
دانلود 2503 - شهرسازي
دانلود 2504 - پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر
دانلود 2505 - مرمت /1
دانلود 2506 - مرمت /2
دانلود 2609 - فيزيك پزشكي
دانلود 2602 - اموزش بهداشت
دانلود 2603 - انگل شناسي پزشكي
دانلود 2604 - ايمني شناسي پزشكي
دانلود 2605 - بيوشيمي باليني
دانلود 2606 - ژنتيك پزشكي
دانلود 2610 - ويروس شناسي پزشكي
دانلود 2612 - زيست فناوري پزشكي
دانلود 2613 - بهداشت حرفه اي
دانلود 2615 - پرستاري
دانلود 2616 - بهداشت محيط
دانلود 2617 - باكتري شناسي پزشكي
دانلود 2618 - هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون
دانلود 2619 - قارچ شناسي پزشكي
دانلود 2701 - جراحي دامپزشكي
دانلود 2704 - بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود 2705 - راديولوژي دامپزشكي
دانلود 2708 - بهداشت وبيماريهاي طيور
دانلود 2710 - بهداشت ابزيان
دانلود 2711 - بهداشت موادغذايي
دانلود 2714 - انگل شناسي دامپزشكي
دانلود 2715 - باكتري شناسي
دانلود 2719 - بيوتكنولوژي /زيست فناوري /
دانلود 2722 - فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود 2725 - بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود 2801 - زبان وادبيات فارسي
دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهاي باستاني
دانلود 2802 - زبان وادبيات عرب
دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود 2805 - مجموعه زبان روسي
دانلود 2807 - اموزش زبان انگليسي
دانلود 2808 - زبان وادبيات انگليسي
دانلود 2809 - ترجمه
دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسي
دانلود 2315 - مجموعه مهندسي عمران /9
دانلود 2317 - مهندسي نقشه برداري /1
دانلود 2318 - مهندسي نقشه برداري /2
دانلود 2319 - مهندسي نقشه برداري /3
دانلود 2325 - مجموعه مهندسي مكانيك /5
دانلود 2326 - مجموعه مهندسي مكانيك /6
دانلود 2329 - مجموعه مهندسي مكانيك /9
دانلود 2331 - مهندسي هوا-فضا/1
دانلود 2333 - مهندسي هوا-فضا/3
دانلود 2341 - مجموعه مهندسي پليمر/2
دانلود 2346 - مهندسي محيطزيست /4
دانلود 2366 - مهندسي هسته اي /2
دانلود 2370 - مهندسي نساجي /1
دانلود 2371 - مهندسي نساجي /2
دانلود 2109 - مجموعه علوم تاريخي /3
دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعي /2
دانلود 2145 - مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز
دانلود 2405 - مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود 2418 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /1
دانلود 2430 - هواشناسي كشاورزي
دانلود 2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانلود 2452 - مجموعه علوم طيور
دانلود 2614 - علوم تشريحي
دانلود 2702 - مامائي وبيماريهاي توليدمثل دام
دانلود 2703 - بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود 2706 - كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود 2707 - پاتولوژي دامپزشكي
دانلود 2709 - بيوشيمي
دانلود 2716 - ويروس شناسي
دانلود 2718 - ايمني شناسي
دانلود 2723 - فيزيولوژي
دانلود 2806 - زبان الماني
دانلود 2369 - مهندسي هسته اي /4
دانلود 2608 - فيزيولوژي
دانلود 2327 - مجموعه مهندسي مكانيك /7
دانلود 2453 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /3
دانلود 2724 - اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود 2144 - فقه شافعي
دانلود 2601 - امارزيستي
دانلود 2447 - مجموعه شيلات /2
دانلود 2449 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /2
دانلود 2445 - مجموعه شيلات /3
دانلود 2242 - ژئوفيزيك /3
دانلود 2330 - مهندسي دريا
دانلود 2243 - ژئوفيزيك /4

 

  دفترچه شماره 2
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (1)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (2)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (3)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (4)
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي فني-مهندسي
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي
دانلود كليه رشت هاي گروه آزمايشي هنر
دانلود گروه آْزمايشي علوم پزشكي (1)
دانلود گروه آزمايشي علوم پزشكي (2)
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي دامپزشكي
دانلود گروه آزمايشي زبان - كدرشته 2801 و 2811
دانلود گروه آزمايشي زبان عربي
دانلود گروه آزمايشي زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان روسي
دانلود گروه آزمايشي زبان آلماني
دانلود گروه آزمايشي زبان - كد رشته هاي 2807 و 2808 و 2809 و 2810نظرات