جزئیات نحوه پذیرش در دوره دکتری 93

کارنامه نتايج اوليه و زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه‌متمرکز) سال 1393 از سوی سازمان سنجش اعلام شد و افراد مجاز به می توانند در روزهای سوم تا ششم اردیبهشت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

 كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 93 از 31 فروردین ماه بر روي سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش قابل مشاهده بوده و داوطلبان با استفاده از شماره داوطلبي يا شماره پرونده و همچنين مشخصات شناسنامه‌اي داوطلب (نام‌خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاريخ تولد) به كارنامه نتايج اوليه آزمون خود دسترسي دارند.

آن‌دسته از داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي شده اند باید از روز چهار‌شنبه سوم اردیبهشت ماه تا روز شنبه ششم اردیبهشت 93 نسبت به ثبت كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود در سايت اين سازمان اقدام کنند.

هر داوطلب امکان انتخاب حداكثر 50 كدرشته را دارد. داوطلبان پس از مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنما، كدرشته‌محل‌هاي مورد علاقه خود از كدرشته‌محل‌هاي مربوط به رشته امتحاني انتخاب و اولويت‌ها را به ترتيب علاقه، مرتب کرده و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهاي خود اقدام کنند.

دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اين آزمون از طريق سايت اين سازمان در اختيار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار گرفته است.

نتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و براساس نمره كل حاصل از 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل (شامل معدل‌هاي تراز شده مقاطع: كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه‌اي) و با توجه به كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت کرده، اعلام شده است.

تبصره 1: با توجه به آئين‌نامه ابلاغي آزمون دكتري، اصلاحيه 28 آبان 91 و نامه شماره 245233.2 در تاریخ 28 اسفند 91 معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري استخراج اسامي چند برابر ظرفيت (مجاز به انتخاب رشته) براساس حدنصاب نمره‌اي كه توسط معاونت آموزشي وزارت علوم تعيين و به سازمان اعلام شده است صورت گرفته است.

تبصره 2: افراد مجاز به انتخاب رشته با توجه به نمره اكتسابي، كد محل انتخابي و ظرفيت رشته محل‌ها و در مقايسه با ساير داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، براي مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي به كدرشته محل‌ها معرفي خواهند شد. فردي كه مجاز به انتخاب رشته مي‌شود، در صورت عدم احراز شرايط لازم در مقايسه با ساير انتخاب رشته كنندگان براي شركت در مرحله بررسي سوابق علمي و آموزشي (مصاحبه) معرفي نخواهد شد.

پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كد رشته محل دانشگاهي و بر اساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و نمرات علمي آزمون و با در نظر گرفتن ساير ضوابط (از جمله سهميه رزمندگان، مربي و ...) از بالاترين نمره تا چند برابر ظرفيت هر كدرشته محل، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط شركت در مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي وپژوهشي (مصاحبه) استخراج (هر داوطلب حداكثر به پنج كدرشته محل معرفي مي شود) و در اوايل نيمه دوم ارديبهشت ماه 1393 به منظور شركت در مصاحبه و بررسي سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي از طريق سايت سازمان اعلام خواهد شد.

داوطلباني كه اسامي آنان براي شركت در مرحله  بررسي سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي اعلام می شود باید با توجه به جدول زماني اعلام شده در اطلاعيه‌اي كه به همراه اسامي درج می شود با به همراه داشتن مدارك لازم به شرح مندرج در اطلاعيه ذيربط و مداركي كه مورد نظر دانشگاه مصاحبه كننده است (با توجه به اطلاعات مندرج در سايت هر دانشگاه) به مؤسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه و در مصاحبه شركت کنند.

پس از انجام مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي (مصاحبه) و اعلام نمرات از طرف دانشگاه‌هاي پذيرنده، گزينش نهايي داوطلبان براساس نمره كل نهايي حاصل از 30 درصد نمره علمي آزمون (نمره كل اوليه) و 70 درصد نمره مربوط به مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي واصله از دانشگاه و اولويت كدرشته ‌محل‌هايي كه براي مصاحبه معرفي شده‌اند، همچنين نتيجه بررسي صلاحيتهاي عمومي صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي در نيمه اول شهريورماه 1393 اعلام خواهد شد.

پس از مشاهده كارنامه نتايج اوليه آزمون، آن دسته از داوطلباني كه در خصوص مندرجات كارنامه خود سوالي دارند، ضمن توجه به توضيحات مربوط به كارنامه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و در سايت اين سازمان درج شده است، لازم است حداكثر تا تاريخ 6 اردیبهشت 93 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال کنند. به درخواست هايي كه پس از مهلت تعيين شده واصل شود، هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

پاسخنامه امتحاني كليه داوطلبان حاضر درجلسه آزمون از ساعت 18 روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه 93 همراه با كليد نهايي برروي سايت سازمان قرار خواهد گرفت و داوطلبان مي توانند نسبت به مشاهده پاسخنامه خود اقدام کنند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات