رشته اي جديد در دانشگاه نيو ساوث ولز استراليا: دكتراي برنامه ريزي و سياست گذاري شهري

دوره جديد دكتراي حرفه اي سه ساله در زمينه برنامه ريزي و سياست گذاري شهري در دانشكده هنر و علوم اجتماعي دانشگاه نيو ساوث ولز استراليا دوره اي تحقيقاتي است كه به طور خاص براي افرادي حرفه اي كه در ادارات دولتي، بخش هاي غير دولتي و خصوصي فعاليت مي كنند، طراحي و ارائه شده است.

نيو ساوت ولز-دكترا-برنامه-ريزي-شهري

دانشجوياني كه اين دوره ي دكترا را مي گذرانند فرصت خواهند يافت تا مهارت هاي تحليلي و پژوهشي خود را همراه با موضوع تحقيق خود بسط و گسترش دهند تا بتوانند در گستره ي وسيعي از زمينه هاي سياست گذاري و برنامه ريزي مشغول به كار شوند.  اين دوره همچنين براي افراد حرفه اي كه به عنوان پيمانكار در مشاركت هاي بين بخش دولتي و خصوصي فعاليت مي كنند نيز ارزشمند خواهد بود.

مدير اين دوره آموزشي، دكتر كارن سولداتيك Dr Karen Soldatic گفت اين دوره ي دكترا در پاسخ به تعداد رو به افزايش افرادي كه به عنوان پيمانكارِ سياست گذاري شهري با دولت كار مي كنند ارائه شده است. همچنين در دهه گذشته تغييرات زيادي در طراحي و اجراي سياست هاي شهري به وجود آمده است و بسياري از خدمات دولتي به بخش خصوصي يا سازمان هاي غير دولتي (NGOها) واگذار شده است.

او گفت: «اين دكتراي حرفه اي جديد فرصتي براي دانشجويان فراهم مي آورد تا مهارت هاي طراحي برنامه ها و سياست گذاري ها را بهبود بخشند».

اين دوره در دپارتمان علوم اجتماعي و با همكاري دو مركز پيشرو در سياست گذاري هاي شهري – مركز تحقيقاتي سياست گذاري شهري دانشگاه نيو ساوث ولز و مركز تحقيقات اجتماعي بهداشت و سلامت – برگذار مي شود. اين دو مركز به عنوان بخش هاي نظارتي در اين دوره فعاليت مي كنند و به دانشجويان اين فرصت بي نظير را مي دهند تا با محققين برتر استراليا در اين رشته همكاري كنند.

دوره ي دكتراي سياست گذاري شهري و دولتي از ترم يك 2015 (بهمن ماه 1393) ارائه مي شود.

منبع: موسسه اعزام دانشجو به استراليا "مدت"


نظرات