ارزيابي مدارك تحصيلي اخذ شده از دانشگاه هاي استراليا  توسط وزارت علوم

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ استراليا توسط وزارت علوم

1. مدارک Diploma بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

2. مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

3. مدارک (Post Graduate Certificate (PGC)/ Post Graduate Diploma (PGD فقط صحت‌ صدور صادر مي‌شود.

4.  مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

5. مدارك‌Ph.D.   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

دانشگاه-استراليا

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ استراليا

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ استراليا، گروه‌ يك‌ (ممتاز)

1- University of Sydney

2- University of Melbourne

3- (Australian National University (ANU

4- The University of Queensland

5- University of Adelaide

6- The University of Western Australia

7- University of Tasmania

8- The University of New South Wales

9- University of Wollongong

10- (Australian Defence Force Academy (ADFA

11- Monash University

12- (Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT

13- Griffith University

14- James Cook University of North Queensland

15- (Queensland University of Technology (QUT

16- University of South Australia

17- The Flinders University of South Australia

18- Murdoch University

19- Curtin University of Technology

20- Macquarie University

21- University of New England

22- The University of Newcastle

23- University of Technology, Sydney

24- University of Western Sydney  

25- La Trobe University

26- Deakin University

27- Swinburne University of Technology

28- Victoria University

ب) دانشگاه هاومراکز آموزش عالی استرالیا ،گروه دو (خوب).

مدارک اخذشده از دانشگاه های گروه دو استرالیا نیز ارزشیابی می شود، اما تحصیل در دوره دکترا ترجیحا" در دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.

1- University of Canberra

2- Charles Sturt University

3- Australian Catholic University

4- University of Ballarat

5- Central Queensland University

6- University of Southern Queensland

7- Edith Cowan University

8- Northern Territory University

9- Southern Cross University

10- Australian Maritime College

منبع: سايت وزارت علوم، تحقيقات، و فن آوري


نظرات