افزايش شهريه دانشگاه ها توسط وزارت علوم در سال تحصيلي آينده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریه دانشگاههای وابسته نظیر دانشگاههای غیردولتی، دوره های شبانه، دوره های مجازی را تا 25درصد افزایش داد.

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، میزان افزايش شهريه مقاطع تحصيلي دوره هاي نوبت دوم و موسسات غيردولتي غيرانتفاعي، موسسات غيردولتي غيرانتفاعي الكترونيكي (‌مجازي) و دانشگاههاي دولتي مجري دوره هاي الكترونيكي را تا ميزان 25درصد نسبت به شهريه سال گذشته و در كليه مقاطع در پرديسهاي خودگردان دانشگاههاي دولتي تا حداكثر 20 درصد نسبت به شهريه سال گذشته  تصویب کرد.
 
براساس تصویب این شورا ،شهریه سال تحصيلي95-94 و پس از آن براي كليۀ مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي باید توسط هيأت امناي آنها تعيين شده و حداكثر تا پايان اسفند ماه 93 مصوبات هيات امنا برای  درج در دفترچه راهنماي آزمون سازمان سنجش آموزش كشور به دفتر گسترش آموزش عالي ارسال شود.

همچنین این شورا با تغيير نام مجتمع آموزش عالي قم دانشگاه تهران به پرديس فارابي دانشگاه تهران و با ارتقاء دانشگاه پيام نور واحد شوش  به دانشگاه پيام نور مركز شوش موافقت کرد.


منبع:خبرگزاري مهر

نظرات