تاريخ برگزاري آزمون زبان دكتري (UTEPT) بعدي دانشگاه تهران

دومين آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران در سال 1393در تاريخ 13 تير ماه برگزار مي گردد. ثبت نام اين آزمون، تا فردا، 2 تيرماه ادامه خواهد داشت.

اين آزمون به منظور ارزيابي توان داوطلب در زمينه تسلط به دستور زبان، واژگان، خواندن و درک مطلب به صورت چهارگزينه اي برگزار مي گردد.

قبولي داوطلباني که حداقل %60 امتياز را کسب نمايند تا دو سال براي شرکت در آزمون هاي دکتري تخصصي اين دانشگاه معتبر خواهد بود.

 کسب حداقل 50% امتياز براي داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتري تخصصي رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب، فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم قرآن و حديث، مدرسي معارف اسلامي و فقه شافعي کافي است.


نظرات