دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانشجوی پسادکتری می پذیرد

دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نظر دارد با توجه به سیاستهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نسبت به راه اندازی و پذیرش دانشجوی دوره های پسادکتری اقدام کند.

داوطلبان این دوره می توانند با مطالعه دستورالعمل برگزاری دوره پسا دکترای پژوهشی در صورت دارا بودن شرایط ورود به دوره، در آن شرکت کنند. 

داوطلبان می توانند درخواست های خود حداکثر تا 21 تیرماه جاری به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال کنند.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات