شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه و بلندمدت / میزان کمک هزینه سفر علمی به خارج

مقرری ارزی دانشجویان بورسیه برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور در استرالیا، زلاندنو ،کانادا، آمریکا، ژاپن ،آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین 40 میلیون ریال و سایرکشورهای خارج 30 میلیون ریال اعلام شد.

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس های علمی به شرح زیر به دانشگاه ها ابلاغ شد، متقاضیان فرصت تحقیقاتی علاوه بر شرایط مندرج در ماده یک آیین نامه، باید حائز شرایط زیر باشند:

متقاضی، دانشجوی تمام وقت دوره های حضوری دانشگاه ها یا پژوهشگاه های دولتی باشد، متقاضی آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی نیز تصویب شده باشد، متقاضی در زمینه ای هم راستا با موضوع رساله دکتری خود از یک دانشگاه معتبرنامه پذیرش را که به تایید گروه تخصصی(آموزشی یا پژوهشی)رسیده ارایه نماید. به هنگام اعزام حداقل 3 سال از شروع تحصیل وی گذشته باشد. برای اعزام به خارج از کشور علاوه بر دارا بودن حد نصاب 50 در صد از نمره زبان msrt یا نمره معادل آن از آزمون های معتبر دیگر مانند tolimo،gre،ielts،tofel،به تشخیص اداره کل بورس، به تایید گروه تخصصی دانشگاه ، مهارت لازم را نیز برای مکالمه در خارج از کشور داشته باشد، به تایید دانشگاه ویژگی های لازم تعهدی و اخلاقی درجهت حفظ شئونات اسلامی ایران را دارا باشد.

تبصره: با توجه به محدودیت سهمیه دانشگاه ها در شرایط مساوی اولویت اعزام با دانشجویانی است که به تشخیص دانشگاه از سوابق علمی و پژوهشی بالایی برخوردارند.

مزایای دانشجویان منتخب  
پرداخت هزینه ها و سایر مزایای دانشجویان منتخب براساس مواد مندرج در آیین نامه به شرح زیر است:
به دانشجویان بورسیه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی به میزانی که براساس مصوبات هیات وزیران تعیین می شود معادل ریالی آن به نرخ رسمی ، کمک هزینه ریالی بابت جبران بخشی از هزینه بلیط رفت و برگشت و بیمه که همه ساله از سوی اداره کل بورس تعیین می شود پرداخت خواهد شد.

تبصره : ارایه لاشه بلیط رفت و برگشت و گواهی بیمه جهت تسویه حساب کمک هزینه ریالی الزامی است. به دانشجویان غیر بورسیه حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی به علاوه 50 درصد معدل ریالی مقرری ارزی به نرخ رسمی و 50 درصد کمک هزینه ریالی پرداخت می شود.میزان کمک هزینه پژوهشی برای اعزام دانشجویان دکتری به فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل کشور به منظور تامین بخشی از هزینه های تحقیقاتی وی هرساله (به تفکیک برای دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه) با تصویب شورای مرکزی بورس تعیین و با ارایه گواهی از دانشگاه محل تحصیل از سوی اداره کل بورس به دانشگاه یا موسسه محل انجام تحقیقات پرداخت می شود.

تبصره : در طول مدت استفاده دانشجو از فرصت تحقیقاتی داخل در هر شهر غیراز محل تحصیل وی مقرری ریالی طبق حکم ویژه فرصت تحقیقاتی برمبنای مقرری بورس موسه محل تحصیل پرداخت می شود در صورتی که دانشگاه محل تحصیل دانشگاهی غیر از محل تحقیق در همان شهر باشد تنها 50 درصد مقرری ریالی قابل پرداخت خواهد بود.میزان کمک هزینه ریالی برای تشویق دانشجویان بورسیه دکتری برای شرکت در کنفرانس های  خارج از کشور برای ارایه مقاله (به صورت سخنرانی )همه ساله توسط شورای مرکزی تعیین می شود که با تایید دانشگاه محل تحصیل فقط یک بار در طول مدت بورس به دانشجو قابل پرداخت است .

تبصره: تعیین شرایط دانشجو و ویژگی های کنفرانس به دانشگاه های محل تحصیل دانشجو واگذار می شود .

سایر مقررات اعزام دانشجویان به فرصت تحقیقاتی و یا کنفرانس ها به شرح زیر است :
دانشجویان موظف هستند پس از بازگشت از فرصت تحقیقاتی یا کنفرانس ضمن اعلام مراجعت گزارش کاملی از فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود را که به تایید استاد راهنما رسیده باشد به دانشگاه ارایه نمایند ارایه گزارش فرصت تحقیقاتی تایید شده به اداره کل بورس نیز برای تسویه حساب نهایی الزامی است.درصورتی که دانشجو به مدت کمتر از 6 ماه در کشور محل تحقیق اقامت داشته باشد موظف است مازاد مبالغ دریافتی را با امور مالی سازمان تسویه نماید فرصت تحقیقاتی با نظر گروه تخصصی و دانشگاه (آموزشی یا پژوهشی)محل تحصیل مشروط به داشتن فعالیت های علمی برجسته وارزنده در طول دوره تحقیقاتی (مانند انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی بین المللی حداکثر تا 9 ماه قابل تمدید است .

تبصره : هزینه های تمید فرصت مطالعاتی به صورت ریالی و با نرخ ارز رسمی در زمان بازگشت انشجو محاسبه و پزداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت و نیز تخصیص بودجه لازم ست . نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه توسط سازمان امور دانشجویان با اعزام نمایندگان خود به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها انجام خواهد شد

مقرری ارزی دانشجویان بورسیه برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور
مقرری ارزی دانشجویان بورسیه برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای هر ماه اقامت برابر با مصوبات هیات وزیران و کمک هزینه ریالی به شرح زیر تعیین شده است :

استرالیا، زلاندنو ،کانادا، آمریکا ژاپنآفریقای جنوبی آمریکای لاتین چهل میلیون ریال،سایرکشورهای خارج سی میلیون ریال

و کمک هزینه پژوهشی برای فرصت تحقیقاتی داخل کشور برای تحقیقات نظری برابر با 50 میلیون ریال،و برای تحقیقات تجربی تا 100 میلیون ریال تعیین شده است .

میزان تضمین مالی  دانشجو قبل از خروج از کشور
تضمین مالی که دانشگاه ها پیش از خروج دانشجو ازکشور باید از وی دریافت کرده باشند به این شرح است:
از دانشجویان بورسیه خارج کشور 400،000،000 ریال، دانشجویان بورسیه داخل کشور 150،000،000 ریال و دانشجویان غیربورسیه خارج از کشور 200،000،000 ریال و دانشجویان غیر بورسیه داخل کشور 150،000،000 ریال باید دریافت شود. 

کمک هزینه شرکت در کنفرانس های خارج از کشور
استرالیا، زلاندنو ،کانادا، آمریکا ژاپن آفریقای جنوبی آمریکای لاتین 25 میلیون ریال، سایر کشورها بیست میلیون ریال.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات