پذیرش دانشجوی ارشد در دانشكده مجازي علوم پزشکی تهران

دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در رشته برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي براي سال تحصيلی 93 دانشجوي كارشناسي ارشد می پذیرد.

اين دانشكده به عنوان قطب علمي يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي، براي دومين دوره در رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي براي سال تحصيلی 93 دانشجو مي پذيرد.

براين اساس متقاضيان تحصيل در دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه تمايل به ادامه تحصيل در رشته كارشناسي ارشد يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي را دارند مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشكده مجازي  مراجعه كرده و تا پايان  وقت اداري 14 آبان ماه 93 براي ثبت نام اقدام كنند.

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي به منظور رفع كمبودها و تامين نيروي انساني متخصص و مجرب براي طراحي و برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز آموزشي ارائه شده است.

در اين رشته به شيوه مجازي سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند؛ به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه ها فراهم آيد.

منبع: خبرگزاري مهر


نظرات