6 اشتباه بزرگ در يادگيري انگليسي

زبان آموزان كدام اشتباهات را مرتكب مي شوند؟ كدام اشتباهات باعث كندي و تاثير كمتر يادگيري انگليسي مي شود؟

كساني كه براي يادگيري انگليسي تلاش مي كنند، ممكن است از برخي اشتباهات يادگيري خود غافل باشند كه همين غفلت تاثير منفي در يادگيري آنها خواهد داشت.

در ادامه شش اشتباه بزرگ در يادگيري انگليسي آورده شده است.

1-تمركز بيش از حد بر روي گرامر

اين يكي از بزرگترين و بدترين اشتباهات در يادگيري انگليسي مي باشد. دليل آن هم اين است كه گرامر زبان انگليسي بسيار وسيع و پيچيده بوده و به ياد آوردن تمام قواعد براي استفاده زمان بر مي باشد كه اين زمان در حين نوشتن يا مكالمه موجود نمي باشد.
گرامر انگليسي بايد از راه مكالمه و به صورت ناخودآگاه يادگيري شود. درضمن بسياري از نكات گرامري موجود در كتاب ها كاربردي نداشته و زبان آموز با تمركز بيش از حد بر روي گرامر صرفا زمان خود را تلف كرده است.

2-اجبار براي صحبت كردن زودهنگام

يكي ديگر از موارد اشتباه، اجبار كردن يا مجبور بودن براي انگليسي صحبت كردن مي باشد. در برخي كلاس هاي آموزش زبان فرد مجبور است از همان ابتدا و بدون هيچ زمينه اي در زبان، انگليسي صحبت كند كه همين باعث كندي و كمبود اعتماد به نفس مي شود. بهتر است به خود زياد فشار نياوريد و بيشتر تمركز خود را به گوش دادن اختصاص دهيد و هرگاه آماده بوديد صحبت كردن را آغاز كنيد.

3-صرفا يادگيري انگليسي رسمي كتاب ها

متاسفانه بيشتر زبان آموزان فقط از روي كتاب هاي رسمي، انگليسي ياد مي گيرند. مشكل اين روش اين بوده كه انگليسي كه مردم استفاده مي كنند با آنچه در كتاب ها تدريس مي شود متفاوت بوده. مردم از اصطلاحات عاميانه، كلمات محاوره اي، ضرب المثل ها استفاده مي كنند كه اين موارد تمركز اغلب كتاب هاي زبان نمي باشد. اگر مي خواهيد بهتر انگليسي را ياد بگيريد، براي انگليسي عاميانه بيشتر اهميت بدهيد.

4- تلاش براي بي عيب و نقص بودن

بيشتر تمركز مدرسان انگليسي و دانشجويان بر روي اشتباهات است. آنها مي خواهند بي عيب و نقص باشند و مدرسان نيز مدام در حال اصلاح كردن اشتباهات هستند. براي زبان آموزان بهتر مي باشد، حساسيت خود را كاهش داده و تمركز خود را بر روي ارائه ايده ها، ديدگاه ها و نظرات خود به انگليسي قرار دهند. نگراني در مورد اشتباهات بي مورد است زيرا حتي انگليسي زبانان نيز هر روز ده ها بار اشتباه مي كنند، همچنين با تمرين اين اشتباهات روز به روز كمتر خواهد شد.

5-تكيه كردن تنها بر كلاس زبان

يك تفكر غلط بين دانشجويان اين است كه مسوليت يادگيري زبان خود را كاملا بر دوش كلاس زبان و استادان خود گذاشته اند. آنها تصور مي كنند كه موفقيت آنها در يادگري زبان به كلاس زبان و مطالبي كه آنجا مي آموزند وابسته است. اين تفكر اشتباه و خطرناك مي باشد. اگر كسي بخواهد انگليسي ياد بگيري بايد مسئوليت يادگيري را بر عهده خودش بگذارد. بايد هر روز خودش ياد بگيرد و مطلب بخواند و تمرين كند. يك مدرس خوب راه را آسان تر خواهد كرد ولي از مسوليت يادگيري زبان آموز چيزي كم نمي كند.

6-استفاده از ديكشنري هاي انگليسي به فارسي

تنها فايده استفاده از ديكشنري هاي انگليسي به فارسي براي كلمات بسيار دشوار كه مفهوم آنها را متوجه نشده ايد و همچنين مترجمان مي باشد. در غير اين صورت براي يادگيري روزانه و چك كردن معني كلمات انگليسي، هرگز از آن گونه ديكشنري ها استفاده نكنيد. زيرا انگليسي و زبان هاي ديگر با فارسي متفاوت بوده و صرفا هر كلمه در انگليسي با كلمه اي در فارسي برابر نمي باشد. نظرات