جزئيات رشته هاي جديد دكتري

با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم 140 رشته جديد دكتري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي ايجاد مي‌شود.

با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رشته هاي مقطع دكتري شيمي گرايش‌هاي آلي، معدني و تجزيه به صورت نوبت دوم در دانشگاه ياسوج، فيزيك گرايش حالت جامد، علوم خاك و حشره شناسي كشاورزي در دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان، رياضي در کليه گرايش‌ها، فيزيک، شيمي و زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به صورت نوبت دوم، شيمي و فيزيک گرايش ماده چگال (حالت جامد) به صورت نوبت دوم و رياضي كاربردي در دامغان راه‌اندازي مي‌شود.

همچنين، رشته‌هاي فيزيک گرايش بنيادي (نظري)، حقوق خصوصي، روانشناسي تربيتي، سازه‌هاي آبي ،هواشناسي کشاورزي، شيمي گرايش الکتروشيمي، مهندسي برق ـ قدرت و مهندسي کامپيوتر ـ هوش مصنوعي در دانشگاه بوعلي سينا، فيزيک گرايش اتمي و مولکولي در دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان به طور مشترک با مرکز بين‌المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، رياضي گرايش جبر (زمينه گراف) دردانشگاه تفرش، رياضي كليه رشته‌ها در دانشگاه قم، شيمي تجزيه در دانشگاه علم و صنعت ايران ايجاد مي‌شود.

همچنين اين شورا با ايجاد رشته‌هاي تحصيلي مقطع دكتري رياضي گرايش آناليز، علوم اقتصادي، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش‌هاي مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي و گرايش رفتار حرکتي، جغرافياي طبيعي گرايش اقليم شناسي و برنامه‌ريزي محيطي، جغرافياي طبيعي گرايش ژئومورفولوژي، زبانشناسي همگاني، حشره شناسي کشاورزي و ترويج کشاورزي در دانشگاه رازي، تغذيه دام، آمار ،تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي، زبان و ادبيات فارسي و زراعت در بيرجند، مهندسي مواد و علوم کامپيوتر در دانشگاه تبريز، مکانيک ـ تبديل انرژي در دانشگاه صنعتي اروميه موافقت كرد.

بر اين اساس رشته‌هاي مهندسي سيستم‌هاي انرژي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، مهندسي برق ـ مخابرات، زبان شناسي همگاني و مديريت در دانشگاه سيستان و بلوچستان، اصلاح نژاد دام در دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، زبان شناسي همگاني در دانشگاه الزهرا(س) راه‌اندازي مي‌شود.

شوراي گسترش آموزش عالي ايجاد رشته‌هاي مهندسي برق با کليه گرايش‌ها، مهندسي نفت ،حسابداري، نانوفيزيک، سازه‌هاي آبي، اقتصاد کشاورزي و اصلاح نژاد دام و باکتري شناسي در دانشگاه شهيد باهنر کرمان، زبان و ادبيات فارسي، علوم قرآن و حديث، زبان و ادبيات عربي، حقوق جزا و جرم شناسي، مهندسي کامپيوتر ـ هوش مصنوعي و نانوفيزيک در دانشگاه كاشان، اصلاح نژاد دام در دانشگاه كردستان، علوم اقتصادي، مديريت دولتي با گرايش سياستگذاري عمومي و حقوق خصوصي در مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش بيومکانيک ورزشي، حقوق جزا و جرم شناسي، آموزش عالي گرايش برنامه‌ريزي توسعه و حسابداري دردانشگاه مازندران، فيزيک گرايش ذرات بنيادي، تغذيه دام و رياضي گرايش آناليز، جبر و کاربردي در دانشگاه لرستان، مهندسي عمران ـ مهندسي آب، مهندسي محيط زيست ـ مهندسي آب و فاضلاب در دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، مهندسي مکانيک، مهندسي برق ـ الکترونيک، اصلاح نباتات، بيماري شناسي گياهي، شيمي ـ شيمي فيزيک و زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه زنجان، حکمت متعاليه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي را نيز تصويب كرد.

همچنين، رشته‌هاي تحصيلي مقطع دكتري مهندسي منابع آب، علوم باغباني گرايش ميوه کاري، آموزش عالي گرايش مديريت آموزش عالي، روانشناسي عمومي، آموزش زبان انگليسي، فقه و حقوق اسلامي ، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي و علوم خاک ـ شيمي و حاصلخيزي خاک در دانشگاه اروميه‌، آبياري و زهکشي در دانشگاه زابل، بيماري شناسي گياهي گرايش قارچ شناسي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان راه‌اندازي مي‌شود.

مهندسي شيمي با همکاري دانشگاه صنعتي بابل و شيمي فيزيک در دانشگاه خليج فارس، فلسفه سياسي اسلامي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ،زراعت در دانشگاه شاهرود، الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه دين و علوم قرآن و حديث در تهران ـ مجتمع آموزش عالي قم، تفسير تطبيقي در دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ـ قم، تاريخ انقلاب اسلامي در پژوهشکده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي، روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي در دانشگاه تهران، حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق خصوصي در علوم قضايي و خدمات اداري ـ قوه قضائيه نيز با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي ايجاد مي‌شوند.

همچنين شوراي گسترش آْموزش عالي وزارت علوم با ايجاد رشته‌هاي تحصيلي مقطع دكتري علوم قرآن و حديث در مجتمع آموزش عالي آيت الله العظمي حائري، زمين شناسي ـ تکتونيک در دانشگاه گلستان، فيزيک گرايش هسته‌اي در دانشگاه اراك، زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي در دانشگاه مراغه، فيزيولوژي در دانشگاه شيراز، بيماري‌هاي داخلي دام‌هاي بزرگ در دانشگاه شهرکرد، علوم باغباني ،مهندسي مکانيک ـ تبديل انرژي، مهندسي مکانيک ـ طراحي کاربردي، بيوتکنولوژي کشاورزي ـ گياهي، شيمي (در کليه گرايشها) و رياضي (در کليه گرايش‌ها) در دانشگاه گيلان ـ پرديس دانشگاهي بندر انزلي، آبخيزداري با همکاري مرکز بين‌المللي علوم تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تغذيه دام در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري موافقت كرد.

با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي رشته‌هاي فيزيک گرايش حالت جامد، رياضي گرايش جبر و رياضي گرايش کاربردي در دانشگاه ملاير و زراعت، اصلاح نباتات، تغذيه دام، علوم مرتع، زبان و ادبيات فارسي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، جغرافياي طبيعي گرايش‌هاي اقليم شناسي و ژئومورفولوژي، باستان شناسي، مهندسي عمران ـ سازه ، رياضي گرايش جبر، آناليز و هندسه، مهندسي برق ـ قدرت، مکانيک ـ تبديل انرژي ومکانيک ماشين‌هاي کشاورزي نيز در دانشگاه محقق اردبيلي ايجاد مي‌شود.


منبع: پرتال اخبار دانشگاهي

نظرات