بهترين هاي المپياد از دانشگاه تهران

در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور در سال 1390چهار نفر از دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند  که در رشته مهندسی شیمی کاروان ویسی، رشته مهندسی کامپیوتر، مهدی دهقانی محمد‌آبادی، رشته مهندسی مکانیک، بهروز استاد محمدی آرانی هر سه از پردیس دانشکده‌های فنی و در رشته حقوق محمدعلی رجب از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان برگزیدگان نهایی المپیاد دانشجویی سال 90 معرفی شدند.


همچنین در بین دانشجویان نمونه وزارت علوم در سال 1390   در رشته مهندسی شیمی هدایت عزیز پور از پردیس دانشکده‌های فنی و محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی در رشته مدیریت دولتی از پردیس قم حسن یوسفی رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی حسن اسمعیلی رشته دامپزشکی عنوان دانشجویی نمونه کشوری را از آن خود کردند.


منبع: اخبار دانشگاه تهراننظرات