رتبه جهاني چهار دانشگاه برتر علوم پزشكي كشور

بر اساس جدیدترین رتبه بندی ESI  در سال 2012 چهار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان در میان فهرست 4899 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.نام دانشگاه

اول ژوئیه 
سال 2010 میلادی

اول می
سال 2010 میلادی

اول ژوئیه 
سال 2011میلادی

اول مارس
سال 2012میلادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
UNIV TEHRAN MED SCI

767

686

667

617

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
SHAHID BEHESHTI UNIV MED SCI

1655

1639

1614

1001

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
SHIRAZ UNIV MED SCI

1594

1497

1472

1427

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ISFEHAN UNIV MED SCI

1594

1935

1918

1845
روند رشد رتبه 4دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI  در گرایش پزشکی بالینی (شامل 46 زیر گرایش  (

 

 

 

نام دانشگاه

اول ژوئیه سال 2011 میلادی

اول مارس سال 2012 میلادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
UNIV TEHRAN MED SCI

326

288

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
SHAHID BEHESHTI UNIV MED SCI

1228

568

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
SHIRAZ UNIV MED SCI

637

605

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
ISFEHAN UNIV MED SCI

1038

929

 

منبع: خبرگزاري مهر
نظرات