جدول آماري شركت كنندگان دكتري امسال

جدول آماري وضعيت حضور در آزمون داوطلبان كنكور دكتري امسالتعداد داوطلبان آزمون

مجموع داوطلبان حاضر در آزمون صبح

مجموع داوطلبان زن حاضر در آزمون صبح

مجموع داوطلبان مرد حاضر در آزمون صبح

178 هزار و 453 نفر

 152 هزار و 269 داوطلب

60 هزار و 838 داوطلب

107 هزار و 941 داوطلب

تعداد داوطلبان آزمون

مجموع داوطلبان حاضر در آزمون بعدازظهر

مجموع داوطلبان زن حاضر در آزمون بعدازظهر

مجموع داوطلبان مرد حاضر در آزمون بعدازظهر

178 هزار و 453 نفر

150 هزار و 333 داوطلب

60 هزار و 97 داوطلب

90 هزار و 236 داوطلب

تعداد داوطلبان آزمون

مجموع داوطلبان غایب در آزمون صبح

مجموع داوطلبان زن غایب در آزمون صبح 

مجموع داوطلبان مرد غایب در آزمون صبح 

178 هزار و 453 نفر

 26 هزار و 184 داوطلب

 9 هزار و 674 داوطلب

 16 هزار و 510 داوطلب

تعداد داوطلبان آزمون

مجموع داوطلبان غایب در آزمون بعدازظهر

مجموع داوطلبان غایب در آزمون بعدازظهر

مجموع داوطلبان غایب در آزمون بعدازظهر

178 هزار و 453 نفر

28 هزار و 120 داوطلب

10 هزار و 415 داوطلب

17 هزار و 705 داوطلب مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: فهرست اسامی پذیرفته شدگان 20 شهریور منتشر می شود و کارنامه نهایی نیز در اواخر شهریور ماه 91 از طریق سازمان سنجش منتشر می شود.
منبع: خبرگزاري مهرمرتبط: 
آمار غايبين دكتري امسال


اطلاعيه ثبت نام دوره هاي مكالمه زبان انگليسي فرهيختگان دانشگاه تهران
نظرات