اسامي بيش از 45 دانشگاه نامعتبر آمريكا

براساس بررسي هاي وزارت علوم، از ميان دانشگاه هاي آمريكايي، 390 دانشگاه معتبر و 49 دانشگاه نامعتبر اعلام شدند. ليست دانشگاه هاي نامعتبر آمريكايي در زير آمده است.ردیف

نام دانشگاه

ردیف

نام دانشگاه

1

American Cosmopolitan University 

2

American Global International 

3

American Global University 

4

American Global University 

5

American Heritage University 

6

American Liberty University 

7

American University of Hawaii

8

American University of Human Sciences 

9

American World University 

10

Americus University

11

Ashwood University 

12

Atlantic International University

13

Belford University (Life experience) 

14

Berkeley Professional University 

15

Capitol University 

16

Center of E University System 

17

City International University 

18

College of Ecommerce USA 

19

Colombia Southern University 

20

Columbia State University 

21

Golden State University 

22

Gordon University 

23

Hartford University

24

 International Organization Worldwide Higher  Education 

25

International University of San Diego 

 

La Salle University – Louisiana 

 27

Lexington University

 28

Middle Eastern Educators, Institute 

 29

Oklahoma International University 

 20

Pacific Southern University 

 31

Pacific Western University 

32 

Rochville University 

 33

Saint James College 

 34

Saint Regis University 

 35

San Francisco Law School 

 36

Southern California University (for Professional Studies) 

 37

Southern Pacific University 

 38

 Trinity College and University 

 39

 University of Aberdeen International

 40

 University of Berkeley
(
با دانشگاه California, Berkeley  University of اشتباه گرفته نشود)

 41

University of Dublin, California 

 42

 Vortex University 

 43

Washington American Global University 

 44

Wisconsin International University 

 45

Corllins University 

 46

 University of Grand Valley

 47

Grendal University 

 48

Clayton University 

49

  Priencely International Universityمرتبط

 

ليست دانشگاه هاي معتبر پزشكي اتريش


ليست دانشگاه هاي معتبر كانادا


ليست دانشگاه هاي معتبر مهندسي جهان


50 شهر برتر دنيا از نظر جذب دانشجوي خارجي


ليست دانشگاه هاي معتبر هند و تركيه
نظرات