پذيرش تك جنسيتي در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: در سال تحصیلی جاری در مقطع کارشناسی رشته هایی که 90 درصد متقاضی آن از یک جنسیت باشد، ظرفیت پذیرش آن تک جنسیتی می شود.

محمد حسین رامشت  افزود: در رشته هایی مانند الهیات و یا عربی 90 درصد متقاضیان را دانشجویان دختر تشکیل می دهند بنابراین در این رشته ها فقط دانشجوی دختر پذیرش می شود.
وی ادامه داد: رشته هایی نیز مانند نقشه کشی و یا زمین شناسی در دانشگاه تدریس می شوند که بیشتر دانشجوی متقاضی آن را پسران تشکیل می دهند برای همین در این رشته ها هم فقط دانشجوی پسر پذیرش می شود.
 
رئیس دانشگاه اصفهان یادآورشد: در سال تحصیلی جدید 10 الی 15 رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان به صورت تک جنسیتی دانشجو پذیرش خواهد کرد.


منبع: خبرگزاري مهرمرتبط:


واحدهاي تك جنسيتي دانشگاه آزادنظرات