ليست دروس و ضوابط ترم تابستاني 91 - دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شهيد بهشتي تهران مطابق هر سال واحدهاي عمومي و همچنين برخي واحدهاي تخصصي و پايه را براي تابستان ارائه مي كند. 


لازم به ذكر است كه ميزان شهريه هر واحد درسي  35 هزار تومان مي باشد كه نسبت به سال گذشته 10 هزار تومان افزايش يافته است.


براي كسب اطلاعات ضوابط ثبت نام و شرايط مهمان شدن در اين دانشگاه و همچنين ليست دروس ارائه شده كليك كنيد.ضوابط ثبت نام


ليست دروس ارائه شده
منبع: سايت دانشگاه شهيد بهشتي


نظرات