دانشگاه هاي نخبه خيز ايران - ليست برترين ها

 معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وضعیت توزیع نخبگان در کشور گفت: 83 درصد از نخبگان کشور و 53 درصد از استادیاران جوان در تهران مستقر هستند.

 

 

 

دانشگاه هاي علوم پزشكي
دانشگاه انتخابی

درصد انتخاب

علوم پزشکی تهران

47

علوم پزشکی شهید بهشتی

23

علوم پزشکی شیراز

10

علوم پزشکی اصفهان

7

علوم پزشکی تبریز

4

علوم پزشکی یزد

1

علوم پزشکی مشهد

5

دانشگاه هاي فني
دانشگاه انتخابی

درصد انتخاب

صنعتی شریف

68

تهران

29

علم و صنعت

0دانشگاه هاي علوم انساني

دانشگاه انتخابی

درصد انتخاب

شهید بهشتی

30

تهران

29

علامه طباطبایی

13

اصفهان

6

فردوسی مشهد

5

الزهرا

2

شیراز

4

صنعت نفت

3


منبع: خبرگزاري مهر


نظرات