6 اشتباه بزرگ در يادگيري انگليسي

زبان آموزان كدام اشتباهات را مرتكب مي شوند؟ كدام اشتباهات باعث كندي و تاثير كمتر يادگيري انگليسي مي شود؟

كساني كه براي يادگيري انگليسي تلاش مي كنند، ممكن است از برخي اشتباهات يادگيري خود غافل باشند كه همين غفلت تاثير منفي در يادگيري آنها خواهد داشت.

در ادامه شش اشتباه بزرگ در يادگيري انگليسي آورده شده است.

براي مشاهده ادامه مقاله كليك كنيد.مرتبط:

درباره آزمون MCHE يا همان MSRT


نظرات