پنج تكنيك تقويت انگليسي از زبان يك زبان آموز برتر

طي مقاله هاي گذشته فرهيختگان، مانند اين مقاله، شما با روش هاي بسيار متنوع يادگيري انگليسي، افزايش انگيزه زبان آموزي و چگونگي يادگيري سريع تر زبان آشنا شديد. اما گاهي گفتن برخي موارد حتي براي بار چندم تاثيري به مراتب بيشتر و بهتر بر روي شخص دارد.

براي مشاهده ادامه مقاله به قسمت مقاله هاي آموزشي در اين لينك مراجعه نماييد.

نظرات