نمونه سوالات دكتري سراسري نيمه متمركز


نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مجموعه زبان انگلیسی(عمومی کلیه رشته ها-رایگان)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 92

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه تربیت بدنی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه فنی مهندسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پایه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه هنر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی - گروه علوم پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه علوم انسانی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی- گروه زبان

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2101-جغرافیای سیاسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2102-برنامه ریزی شهری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2103-برنامه ریزی روستای

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2104-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2105-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه علوم اقتصادی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2107-تاریخ اسلام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2108-مجموعه تاریخ ایران اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2109-تاریخ ایران پیش از اسلام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2110- مجموعه علوم اجتماعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2111-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2112-مددکاری اجتماعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2113-حقوق عمومی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2114-حقوق جزا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2115-حقوق بین الملل

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2116-حقوق خصوصی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2117مجموعه علوم سیاسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3904- علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3902- محیط زیست - برنامه ریزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2118-مجموعه مدیریت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2119- حسابداری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- علوم کتابداری واطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2120- مجموعه کارآفرینی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2121- مجموعه فلسفه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2122-فلسفه تعلیم وتربیت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2123-برنامه ریزی درسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2124-مدیریت آموزشی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2125-روانشناسی تربیتی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2126-تکنولوژی آموزشی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2127-آموزش عالی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2128-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2129-برنامه ریزی آموزشی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2130- مجموعه مشاوره و راهنمایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2131-مجموعه علوم ارتباطات

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2132-سنجش واندازه گیری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2133- مجموعه روانشناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2134- باستان شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2135-محیط زیست-برنامه ریزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2136-مجموعه کار آفرینی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2137- آینده پژوهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2138-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2139-الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2140-الهیات-ادیان و عرفان

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2141-الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2142-الهیات-تصوف و عرفان اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2143-مجموعه کلام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2144-فقه شافعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2145-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2146-حقوق نفت و گاز

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2147-اقتصاد نفت وگاز

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2151-مجموعه مدرسی معارف اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3909- مجموعه زمین شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2201-چینه و فسیل شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2202-زمین شناسی نفت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2203-رسوب شناسی-سنگ شناسی رسوبی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2204-آب شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2205- مجموعه شیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2205-مجموعه زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2206- مجموعه فیزیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2206-زیست محیطی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2207-ژئو شیمی(زمین شیمی)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3910- مجموعه زیست شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2208-پترولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3911- مجموعه آمار

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2209-اقتصادی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2210- مجموعه ریاضی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2210-تکتونیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2211-شیمی فیزیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3912- علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2212-شیمی الی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2213- نانو فیزیک، علوم فناوری نانو ...

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2213-شیمی تجزیه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3913- نانو شیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2214-شیمی معدنی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3914- ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2215-شیمی کاربردی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2216-پلیمر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3915- ژئوفیزیک ...

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2217-الکترو شیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2218-فیتو شیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2219- هواشناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2220-فیزیولوژی گیاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2221-سیستماتیک گیاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2222-سلولی و تکوینی گیاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2223-فیزیولوژی جانوری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2224-بیوسیستماتیک جانوری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2225-سلولی و تکوینی جانوری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2226-سلولی وملکولی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2227-بیوشیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2228-ژنتیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2229-میکروبیولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2230-بیوفیزیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2231-زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2232-آمار

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2233-ریاضی محض

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2234-ریاضی کاربردی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2235-فیزیک دریا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2236-جانوران دریا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2237-مجموع نانو فیزیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2238-مجموعه فیزیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2328-مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی-بیومکانیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2239-فوتونیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2240-لرزه شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2241-زلزله شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2242-الکترو مغناطیسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2243-گرانی سنجی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2244-مجموعه نانو شیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2245-نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2246- بیوانفورماتیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2247-علوم کامپیوتر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2248-مجموعه علوم اعصاب شناختی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2301-مهندسی برق-الکترونیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3916- مجموعه مهندسی شیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2302-مهندسی برق-مخابرات-میدان

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3917- مهندسی پلیمر - صنایع رنگ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2303-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2304-مهندسی برق-قدرت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3918- مهندسی نساجی - نساجی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2305-مهندسی برق-کنترل

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2306-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2306- مهندسی محیط زیست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2307-مهندسی عمران-سازه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2308-مهندسی عمران-مهندسی زلزله

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2309- مجموعه مهندسی معدن

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2309-مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2310- مجموعه مهندسی عمران

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2310-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2311- مهندسی عمران-راه و ترابری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2312- مجموعه مهندسی برق

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2312-مهندسی عمران-سازه های دریایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2313- مهندسی هوا - فضا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2313-مهندسی عمران-مهندسی آب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2314-مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل ونقل

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2315-مهندسی عمران-مدیریت ساخت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2316-مهندسی عمران-محیط زیست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2317- مجموعه مهندسی پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2317-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2318-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2319-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2320-مهندسی عمران(نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2321-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2322- مهندسی نفت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامدات

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل-ارتعاشات)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2323- مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324- مهندسی هسته ای - راکتور

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2324-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2325-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سیستم های تعلیق-ترمز و فرمان

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2335-مهندسی معدن-اکتشاف

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2326-مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-قوای محرکه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2326- مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2327- مهندسی مکانیک-مهندسی خودرو-سازه و بدنه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2328- مهندسی هسته ای - شکافت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2329-مهندسی مکانیک-مهندسی راه آهن- ماشین های ریلی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2330- مهندسی دریا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2331-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2332-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2333-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2334-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2335-مهندسی معدن-اکتشاف

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2336-مهندسی معدن استخراج

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2337-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2338-مهندسی معدن-مکانیک سنگ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2339- مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2340-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2341-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2342-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2343-مهندسی محیط زیست-منابع آب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2344-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2345-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2346-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2347-مهندسی پزشکی-بیو الکتریک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2348-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2349-مهندسی پزشکی بیومتریال

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2350- مجموعه مهندسی صنایع

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2351-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2352-مهندسی نفت-اکتشاف

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2353-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2354-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2355-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2356-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2357-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2358-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2359- مهندسی مواد و متالورژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2360-مهندسی شیمی-تمام گرایشها

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2361-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2362-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2363-مهندسی فناوری نانو-نانو مواد

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2364- مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2365-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2366-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2367-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2368-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2369- مهندسی هسته ای - گداخت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2370-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2371-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2372- مهندسی کامپیوترIT

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2373-مهندسی سیستم های انرژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2401- محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2402-تنوع زیستی-بوم شناسی ومدیریت حیات وحش

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2403-آمایش محیط زیست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- مکانیک ماشین های کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2404- علوم باغبانی و فضای سبز

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- مکانیزاسیون کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2405- علوم و صنایع غذایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2406-سبزیکاری-فیزیولوژی واصلاح سبزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407- علوم و صنایع چوب و کاغذ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2407-میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408- علوم خاک (خاک شناسی)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2408-گیاهان زینتی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409- علوم دامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2409-مجموعه گیاهان دارویی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410- آبیاری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2410-فیزیولوژی پس از برداشت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411- هواشناسی کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2411-بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412- مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2412-تکنولوژی مواد غذایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2413-میکروبیولوژی-بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2414-شیمی موادغذایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2415-مهندسی صنایع غذایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2416-مجموعه اقتصاد کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417-بیولوژی و اناتومی چوب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2417- مجموعه مرتع داری و آبخیزداری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418-صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2418- کشاورزی هسته ای

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2419-صنایع خمیر وکاغذ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2420-بیولوژی خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2421-فیزیک وحفاظت خاک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2422-پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2423-شیمی وحاصلخیزی خاک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2424-فیزیولوژی دام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2425-تغذیه دام-نشخوار کنندگان-طیور و دام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2426-اصلاح نژاد دام-ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2427-آبیاری و زهکشی-علوم و مهندسی آبیاری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2428-سازه های آبی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2429-منابع آب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2430-هواشناسی کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2431-اصلاح نباتات-ژنتیک بیومنری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2432-زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2433-اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2434-علوم علف های هرز-شناسایی ومبارزه باعلف هرز

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2435-مهندسی تولیدات گیاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2436-اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2437- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2438-توسعه روستایی-توسعه کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2439-مجموعه حشره شناسی کشاورزی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2440-مجموعه بیماری شناسی گیاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2441- جنگلداری و اقتصاد جنگل

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2442-جنگل داری و علوم جنگل

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2443-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2444-تکثیر وپرورش

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2445-فرآوری محصولات شیلاتی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2446-بوم شناسی آبزیان شیلاتی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2447-تولید و بهره برداری صید

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2448-علوم مرتع-مرتعداری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2449-بیابان زدایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2450-آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری)

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2451-مجموعه کشاورزی هسته ای

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2501- مهندسی و مدیریت ساخت-مدیریت پروژه و ساخت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2502-مجموعه معماری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2502- معماری - معماری اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2503- مجموعه شهرسازی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2504-پژوهش هنر

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2505- مرمت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2505-مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2506-مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2601- آمار زیستی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2602- آموزش بهداشت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2603- انگل شناسی پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2604-ایمنی شناسی پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2605- بیوشیمی بالینی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2606- ژنتیک پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2607- فیزیوتراپی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2608-فیزیولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2609- فیزیک پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2610- ویروس شناسی پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2611- بهداشت باروری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2612- زیست فناوری پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2613- بهداشت حرفه ای

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2614-علوم تشریحی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2615-پرستاری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2616-بهداشت محیط

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2617-باکتری شناسی پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2618-هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2619-قارچ شناسی پزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2701-جراحی دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2702- بهداشت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2702-مامائی وبیماری های تولید مثل دام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2703- پاتوبیولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2703-بیماری های داخلی دامهای کوچک

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2704- علوم درمانگاهی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2704-بیماری های داخلی دامهای بزرگ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2705-رادیولوژی دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2706-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2707-پاتولوژی دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2708- بهداشت و بیماری های طیور

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2709-بیوشیمی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2710- بهداشت آبزیان

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2711-بهداشت مواد غذایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2712-بهداشت خوراک دام

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2713-اپید میولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2714-انگل شناسی دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2715-باکتری شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2716-ویروس شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2717-قارچ شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2718-ایمنی شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2719-بیوتکنولوژی-زیست فناوری

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2720-فناوری تولید مثل در دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2721-سم شناسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2722-فارماکولوژی-دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2723- فیزیولوژی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2724-آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2725-بافت شناسی دامپزشکی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2801- زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2802- زبان و ادبیات عرب

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2803-آموزش زبان فرانسه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2804- ادبیات فرانسه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2805- مجموعه زبان روسی - آموزش

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2806- مجموعه زبان آلمانی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2807- آموزش زبان انگلیسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2808- زبان و ادبیات انگلیسی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2809- زبان انگلیسی-ترجمه

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2810- مجموعه زبان شناسی همگانی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2811-فرهنگ وزبانهای باستانی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2901- تربیت بدنی و علوم ورزشی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2901-برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2902-آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2903-رشد وتکامل ویادگیری حرکتی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2904-بیو مکانیک ورزشی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2905-فیزیولوژی ورزش

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3900- مجموعه تاریخ

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2101- مجموعه علوم جغرافیایی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2106- مجموعه الهیات و معارف اسلامی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3902- مجموعه علوم تربیتی

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3904- مجموعه حقوق

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 3906- مجموعه مدیریت

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - 2701- علوم پایه

 


نظرات

hamed meftah
saoalat doctri 92 zist arya ba takid bar janevaran darya//Admin: با سلام، سوالات زبان عمومي دكتري موجود مي باشد.