شروع کلاس های فرهیختگان از 14 فروردین

کلیه کلاس های فرهیختگان مطابق برنامه از روز چهارشنبه مورخ 92/1/14 تشکیل می شود.


نظرات