تاريخ انتشار كارنامه كنكور دكتري

کارنامه نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری 92 یکشنبه از طریق سامانه سازمان سنجش اعلام می شود.

 داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1392 مجاز به انتخاب رشته شده و اولويت‌هاي انتخابي خود را در سايت اطلاع رساني سازمان سنجش ثبت کرده اند، می توانند نتیجه این انتخاب رشته را از ساعت 20 یکشنبه 15 اردیبهشت دریافت کنند.

آن‌ دسته از داوطلباني كه طبق نتايج اعلام شده در يك و يا چند كد رشته محل (حداكثر 5 كد رشته‌ محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار مي‌گيرند، مطابق برنامه زماني مشخص شده براي مصاحبه هر كد رشته محل همچنين جداول مندرج در سايت اين سازمان و سايت دانشگاه ذيربط، با در دست داشتن مدارك لازم براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده مراجعه کنند.


منبع: خبرگزاري مهرنظرات