جزئيات بازنگري رشته هاي هنر

رئیس دانشگاه هنر اصفهان اعلام کرد: بازنگری بیش از 30 رشته هنر به دلیل محدودیت های بودجه ای ناتمام ماند.

دکتر فرهنگ مظفر گفت: سال گذشته 53 رشته هنر در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه هنر اصفهان بازنگری و تبیین شده و برای تصویب به وزارت علوم ارایه شد.

وی ادامه داد: اما بازنگری بیش از 30 رشته هنر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و چند گرایش دکتری با توجه به مشکلاتی که سال گذشته به دلیل محدودیت های بودجه ای به وجود آمد با وجوداینکه 30 تا 40 درصد کار انجام گرفته بود نیمه تمام باقی ماند.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان یادآورشد: در صورت تامین اعتبار تبیین و بازنگری رشته های مذکور صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برای بازنگری و تدوین 53 رشته هنر، جنبه‌های کاربردی، آمایش و نیازسنجی، غنای محتوایی، تغییرات ملی منطقه ای بین المللی، انعطاف لازم در برابر تغییرات و به روز بودن لحاظ شد.

وی افزود: علاوه براین 6 شاخص، سه رویکرد دانش محوری، ارزش مداری و کارافرینی در تدوین و تبیین رشته ها مد نظر قرار گرفت.منبع: خبرگزاري مهر

برترين دانشگاه هاي معماري جهان
نظرات