جزئيات بورس داخل دانشگاه ها

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وظایف و فعالیتهای این مرکز را در چهل وپنجمین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تشریح کرد و گفت: در سال90، 1953نفر و در سال گذشته، 1911 مورد جذب هیأت علمی صورت گرفته و اختصاص سهمیه بورس داخل به دانشگاهها از 1090 سهمیه در سال 84 به 4000 سهمیه در سال 91 افزایش یافته است.

دکتر رضاعامری در خصوص جایگاه ارزیابی آموزش عالی در اسناد بالادستی کشور گفت: در نقشه جامع علمی کشور "ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری " و طراحي نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام‌های جامع رتبه‌بندي و تضمين کيفيت نهادهای علمی، فناوری و نوآوری" مورد تاکید قرار گرفته است و در برنامه پنجم توسعه نیز تدوين و ارتقاء شاخص هاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها،  مراكز آموزش عالي و پژوهشي به عنوان یک تکلیف قانونی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه، ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم ، تحقيقات و فناوري از مواد قانون تاسیس و اهداف  وزارت علوم است، گفت : برای بهبود هرچه بهتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی، مرکز نظارت و ارزیابی ایجاد شد و این مرکز در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فناوری و فرهنگی و اجتماعی به امر نظارت و ارز يابي مي پردازد.

وي افزود: در زمینه آموزشی بخش مهمی از  نظارت هاو ارزيابي ها توسط هیاتهای نظارت و ارزیابی استانی صورت می گیرد.

عامری با اعلام اینکه همواره برای ساختار سازی جهت تضمین کیفیت در آموزش عالی و  ارزیابی مستمر آن تلاشهاي زيادي به عمل آمده است تاکید کرد: ساختار ارزیابی و اعتبار سنجی آموزش عالی کشور باید ضمن رعایت اقتدار علمی هر دانشگاه، نوآوری و حس برتری جویی علمی را در بين اعضای هیأت علمی هر دانشگاه تقویت کند.

وی در ادامه افزود : نظر به اهميت و جايگاه نيروي انساني كارآمد و كيفي در فرآيند نظام آموزش عالي كشور، گروه تامين هيات علمي مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی فعالیت مطلوبی را در خصوص صدور ابلاغیه رسمی آزمایشی انجام داده است به طوریکه صدور این احکام از 509 ابلاغ در سال 1376به 8700 ابلاغ در سال 91افزایش یافته است.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در زمینه جایایی دانشجویان بورسیه توسط این مرکز نیز گفت: در سال76 تعداد680 نفر در دانشگاهها جایابی شدند که این تعداد در سال91به 4150نفر افزایش و تعداد ابلاغیه های طرح سربازی اعضای هیات علمی از 280مورد در سال76 به 4200حکم در سال91 افزایش یافته است.

عامری در خصوص جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراكز آموزش عالي گفت: به جز بحث اعضای هیات علمی مربی و طرح سربازی، در سال 84 تعداد 840عضو هیات علمی جدید جذب دانشگاهها شده است که این میزان در سال90به 1953نفر و در سال 91 به 1911 مورد و اختصاص سهمیه بورس داخل به دانشگاهها از 1090 سهمیه در سال 84 به 4000 سهمیه در سال 91 افزایش یافته است.
منبع: خبرگزاري مهر

نظرات