20 نكته آزمون تافل--سري سوم

براي مشاهده سري اول نكات اين لينك و سري دوم نكات تافل اين لينك را مشاهده نماييد.

1-قدرت تايپ كردن خود را افزايش دهيد

همانطور كه مي دانيد در تافل iBT بايد پاسخ هاي خود را تايپ كنيد و با توجه به آن كه اين نوع تافل فراگير بوده و در اكثر مناطق من جمله ايران تافل iBT برگزار مي شود، به داوطلب پيشنهاد مي شود كه مهارت تايپ خود را تقويت كرده تا بهترين عملكرد را در اين آزمون ارائه دهد. اگر بتوانيد به سرعت تايپ كنيد وقت بسيار زيادي را مخصوصا در قسمت نگارش ذخيره كرده ايد. پيشنهاد مي شود سريع تايپ كردن را قبل از آن كه امتحان تافل بدهيد ياد بگيريد.

2-آماده سر جلسه حاضر شويد

براي حفظ اعتماد به نفس و جلوگيري از ايجاد هر نوع استرس بهتر است كاملا آماده در جلسه آزمون حاضر شويد. اگر در آزمون تافل كاغذي شركت كرده ايد، چند عدد مداد و پاك كن و ساعت و تراش جزو ضروريات است. حتما زودتر از موعد مقرر در جلسه باشيد تا از تازگي و استرس فضا كاسته شود و بتوانيد با آرامش بيشتر تمركز خود را بر روي جواب دادن به سوالات بگذاريد.

3-در نوت برداري ماهر شويد

نوت برداري سر جلسه آزمون TOEFL مجاز بوده و شما مي بايست از اين فرصت حداكثر استفاده را ببريد چون نوت برداري حرفه اي كمك بزرگي به افزايش دقت و صحت پاسخ هاي شما مي كند. 

نظرات