كارنامه نفرات برتر فرهيختگان در آزمون هاي بين المللينامنام دورهتاريخ آزمون اصلينمره در آزمون اصليدريافت كارنامه

اسماعيل محمدتبار كاسه گري

IELTSخرداد 897كارنامه 

كامران پناغي

TOEFLارديبهشت 89105كارنامه

مجتبي بهاري

TOEFLآذر 88 105كارنامه

توجه: این جدول در حال تکمیل است و کارنامه های دیگری به این لیست اضافه خواهند شد.
نظرات