مهارت نوشتن در آزمون آيلتس


مدت زمان پاسخ گويي به اين قسمت 60 دقيقه مي باشد.

اين قسمت از آزمون  آكادميك آيلتس از دو بخش تشكيل شده است. در هر يك از اين بخش ها، سوالي از داوطلب پرسيده مي شود كه با توجه به نوع آن سوال، داوطلب از مهارت نوشتاري خود استفاده مي كند.

مدت زمان تعيين شده براي سوال نخست 20 دقيقه مي باشد. در اين قسمت با حداقل 150 كلمه داوطلب مي بايست نمودار يا ... را توصيف كند و يا درباره آن بنويسد.

براي سوال دوم 40 دقيقه وقت در نظر گرفته شده است كه در اين بخش، داوطلب بايد با توجه به سوال، مقاله اي بنويسد و نظرات و پيشنهادات خود را درباره موضوع مورد نظر عنوان نمايد. 

نمره داوطلب در اين دو بخش از آزمون IELTS با توجه به سطح كلمات استفاده شده، ساختارها دستوري، تسلط به نوشتن و پيوستگي مطالب نوشته شده ارزيابي مي شود.
نظرات