جزئيات تغييرات امتحان دكتري تخصصي پزشكي

مدارک مورد پذیرش در برخی از رشته های آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 گروه علوم پزشکی تغییر کرد.

در رشته ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ پیش از این ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷد رﺷﺘﻪ ي رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي که تا مهر 91 فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شده اند می توانسته شرکت کنند که این موضوع به ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷد رﺷـﺘﻪ رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي ﻛـﻪ ﺗﺎ ﻣﻬـﺮ91 در آزﻣـﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷﺪ اﻳﻦرﺷﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﻧﺪ، تغییر کرد. 

همچنین در رشته های اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، رﺷﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺿﺎﻓﻪ می شود.

در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷکی ﻣﻮﻟﻜﻮلی نیز زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ با ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ - ژﻧﺘﻴـﻚ - ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي شده است.

در رشته ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲ نیز در ﻗﺴﻤﺖ دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتی از جمله ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑـﺎنﺷﻨﺎسی و ﻋﻠﻮم اﻋﺼـﺎب (2) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن اﺧـﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر (4) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎن (4) اعمال شده است. 

منبع: خبرگزاري مهرنظرات