ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زبان وزارت بهداشت افزايش يافت 


ﻇﺮﻓﻴﺖ نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زبان وزارت بهداشت (MHLE) افزایش یافت و به همین منظور آزمون در دو حوزه تهران و شیراز برگزار می شود.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، آزﻣﻮن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز هم برﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در آزﻣﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کرده اند و ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﺷﺘﺒﺎه واردﻛﺮده اﻧﺪ، ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ تا جمعه 12 مهرماه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام کنند.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻮزه، ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از ﺳﺎﻋﺖ 16:00 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 16 مهرماه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، ﻳﻚ ﺑﺮگ راﻫﻨﻤﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ.
آزﻣﻮن زبان عمومی وزارت بهداشت ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 18 مهرماه در دو حوزه ﺗﻬﺮان و ﺷﻴﺮاز ﺑﺮﮔﺰار می شود. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاري و ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ ﺣﻮزهﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﻛﺎرت ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ درج می شود.

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آزمون از ﺳﺎﻋﺖ 18:00 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 23 مهرماه از طرﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ مرکز سنجش ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ است.
 

  منبع: خبرگزاري مهر
نظرات