آغاز ثبت نام کنکور ارشد پزشکی از 12 بهمن 

 آغاز ثبت نام کنکور ارشد پزشکی از 12 بهمن 
منابع آزمون و مدارک لازم برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشکی سال 93 از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد و داوطلبان از 12 بهمن ماه می توانند به صورت اینترنتی در این آزمون ثبت نام کنند. 

 ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشکی سال 93 وزارت بهداشت سال تحصیلی 94 - 93 از روزهای 12 بهمن تا 3 اسفندماه 92 انجام می شود. 

داوطلبان ضمن مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارك خود اقدام کنند. در این آزمون پذیرش دانشجو بر اساس انتخاب یک رشته در کلیه دانشگاه هاي پذیرنده آن رشته صورت می پذیرد.

داوطلب آزمون کارشناسی ارشد باید همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، همزمان نسبت به ارسال مدارك اقدام کند. کسانی که در آزمون سال 92 وزارت بهداشت شرکت کرده و پس از پذیرفته شدن ثبت نام نکرده و یا انصراف داده اند ، به دلیل محرومیت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند.

فارغ التحصیلان دانشگاه هاي علوم پزشکی که تاکنون معدل یا دانشنامه خود را بصورت رسمی دریافت نکرده اند، می بایست با همراه داشتن فرم تکمیل شده از دوم تا تاریخ 3 اسفند 92 به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کرده و از طریق دانشگاه مذکور نسبت به ارسال اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند و از ارسال اطلاعات مورد نیاز توسط دانشگاه اطمینان حاصل کنند.

داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیلات ادامه تحصیل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي باید پس از مطالعه آیین نامه مربوطه و همچنین اطلاعیه هاي بعدي این مرکز درصورت احراز شرایط لازم ، براساس دستورالعمل هاي بعدي اقدام کنند. در هرصورت ثبت نام متقاضیان با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي الزامی است.

داوطلبان رشته هاي پیراپزشکی مشمول طرح نیروي انسانی به هنگام ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد که بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، می توانند صرفاً یک بار در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غیر مرتبط شرکت کنند. تعهدات مربوط به خدمات قانونی مقطع کارشناسی کماکان به قوت خود باقی است.

افرادي که قبل ازتاریخ برگزاري آزمون فارغ التحصیل می شوند به دلیل اینکه مشمول محسوب می شوند در صـورت شرکت در آزمون از فرصت یک بار خود استفاده می کنند. ضمناً افرادي که خدمات قانونی طرح نیروي انسانی را شروع کرده باشند در صـورت قبـولی در آزمـون، بـا دانشـگاه محـل انجـام خدمت تسویه حساب کرده و ادامه طرح موکول به بعد از اتمام تحصیل می شود.

رشته هاي امتحانی که تاکنون به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده عبارتند از : آموزش بهداشت، انفورماتیک پزشکی، پرستاري مراقبت هاي ویژه، روان پرستاري، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، کتابداري و اطلاع رسانی پزشکی، مدیریت توانبخشی، آمار زیستی، ارزیابی فناوري، سلامت(HTA)، پرستاري نظامی، زیست فن آوري پزشکی، علوم و صنایع غذائی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) و کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، آموزش پزشکی، بینائی سنجی، تاریخ علوم پزشکی، ژنتیک انسانی، علوم بهداشتی در تغذیه، گفتار درمانی، مهندسی پزشکی (زیست مواد)، اپیدمیولوژي، بهداشت و ایمنی، مواد غذایی، تکنولوژي تصویربرداري ( MRI مغناطیسی ) ، سم شناسی، علوم داروهاي پرتوزا، فناوري اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت حرفه اي، انگل شناسی، بیوشیمی بالینی، تکنولوژي گردش خون، سلامت و رسانه، فیزیک پزشکی، میکروب شناسی، مهندسی بیمارستان، ایمنی شناسی، پرستاري داخلی جراحی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سلامت سالمندي، فیزیولوژي، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست (HSE) ، اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی پرستاري، سلامت جامعه، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژي)، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، مهندسی بهداشت محیط، میکروبشناسی مواد غذایی، اقتصاد بهداشت (با2 گرایش توسعه بهداشت و درمان – سیاستگذاري و برنامه ریزي بهداشت و درمان)، پرستاري کودکان، رادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی، شیمی دارویی، فیزیوتراپی ورزشی، مامائی، نانوتکنولوژي پزشکی، ارگونومی، پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان، روانشناسی بالینی، علوم تشریحی، قارچ شناسی پزشکی، مشاوره در مامایی، نظارت بر امور دارویی، اکولوژي انسانی، پرستاري سالمندي، رفاه اجتماعی، علوم تغذیه، کاردرمانی، مددکاري اجتماعی، ویروس شناسی پزشکی.

مدارك مورد نیاز داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارك مورد نیاز را بر حسب مورد، بطور کامل و خوانا ارسال کنند. در صورت ناقص بودن یا ناخوانا بودن مسئولیت عواقب بعدي بعهده داوطلب خواهد بود.

کلیه مدارك صادر شده از مراجع مختلف می بایست مربوط به سال 92 باشد. ارسال هرگونه اطلاعات یا مدارك غیر واقعی مانع شرکت در آزمون و مراحل بعدي و جلوگیري از ادامه تحصیل خواهد شد.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی را اعلام کرده است.

معرفـی منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این منابع نبوده و داوطلبان بـراي توفیق بیشتر در آزمون ورودي باید مطالعات گسترده و متنوع تري را در زمینه هاي مربوطه داشته و به سطح مناسبی از احاطه و تسلط دست یابند.

در مورد کلیه منابع اعلام شده آخرین چاپ منبع یا ترجمه آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: خبرگزاري مهر

   


نظرات