دوره آمادگي آزمون MSRT

 

هدف اين دوره آماده‌سازي دانشپذير براي شركت در آزمون MSRT يا  MCHE مي‌باشد.

 اين دوره به مدت چهل و چهار ساعت آموزشي طي ده هفته ارائه مي‌شود و دانشپذير یک روز در هفته و هر روز چهار ساعت آموزشي در كلاس حضور مي‌يابد. 
برای دوره های فشرده طي چهار هفته و سه روز در هفته از ساعت 16:30 تا 20:15 ميباشد.

 

 منابع آموزشي دوره آمادگي آزمون MSRT يا  MCHE توسط گروه تأليف و تدوين منابع آموزشي مؤسسه تهيه شده و در برگيرنده هر سه مهارت زباني مورد نياز براي شركت در آزمون اصلي شامل Listening، Reading و Grammar مي‌باشد.

در اين دوره يك آزمون آزمايشي رايگان برگزار شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و دانشپذير بر حسب عملكرد خود در اين آزمون‌ از مشاوره‌هاي تخصصي رايگان براي ارتقاء عملكرد در آزمون اصلي برخوردار مي‌شود.