نتايج آزمون --------آزمايشي

نتيجه آزمون تعيين سطح TOEFL iBT  ترم زمستان 91------ A


نتيجه آزمون تعيين سطح  IELTS ترم زمستان 91------ A


نتايج آزمون پايان ترم

  91 مهر-آبان

رديف

عنوان دوره

عنوان كتاب

روز

ساعت

1

مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Fundamentals

Fundamentals B

a

يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

Fundamentals A

a يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

c يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30
d پنجشنبه و جمعه

12 - 8:15

مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 1

Top Notch 1A

2

a

يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

b

شنبه و چهارشنبه

16:15 - 12:30
c يکشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30

d

پنجشنبه و جمعه 12 - 8:15
Top Notch 1B c يكشنبه و سه شنبه

16:15 - 12:30

3
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 2

Top Notch 2B

c يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30

Top Notch 2A

a

شنبه و چهارشنبه

12 - 8:15

b يكشنبه و سه شنبه

16:15 - 12:30

c

شنبه و چهارشنبه 20:15 - 16:30

d

دوشنبه و پنجشنبه

20:15 - 16:30

4
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 3

Top Notch 3A

c

شنبه و چهارشنبه

20:15 - 16:30

d

دوشنبه و پنجشنبه

20:15 - 16:30

5 مكالمه زبان انگليسي 

پيشرفته (نيمه فشرده)

Summit 1A

c

يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30
Summit 2A c شنبه و چهارشنبه 20:15 - 16:30

روزآمد شده در تاريخ 05/08/91

 

 

 

 نتيجه آزمون پايان ترم IELTS ترم تابستان 91

نتيجه آزمون پايان ترم TOEFL iBT ترم تابستان 91------ A , B

  نتيجه آزمون تعيين سطح TOEFL iBT مرحله دوم پائيز 91

  نتيجه آزمون تعيين سطح TOEFL iBT مرحله سوم پائيز 91

  نتيجه آزمون تعيين سطح IELTS مرحله دوم پائيز 91

  نتيجه آزمون تعيين سطح IELTS مرحله سوم پائيز 91

 

نتايج آزمون پايان ترم

  91 مرداد-شهريور

رديف

عنوان دوره

عنوان كتاب

روز

ساعت

1

مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Fundamentals

Fundamentals A

a

يكشنبه و سه شنبه

20:15 - 16:30

Fundamentals B

a يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

c يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30
d پنجشنبه و جمعه

12 - 8:15

مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 1

Top Notch 1A

2

c

يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

Top Notch 1B a يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

b

شنبه و چهارشنبه

16:15 - 12:30
c يکشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30

d

پنجشنبه و جمعه 12 - 8:15
3
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 2

Top Notch 2A

c يکشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30

Top Notch 2B

b

يکشنبه و سه شنبه 16:15 - 12:30
c شنبه و چهارشنبه 20:15 - 16:30

d

دوشنبه و پنجشنبه

20:15 - 16:30

4
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 3

Top Notch 3B

a

شنبه و چهارشنبه

12 - 8:15

c

شنبه و چهارشنبه

20:15 - 16:30

5 مكالمه زبان انگليسي 

پيشرفته (نيمه فشرده)

Summit 1B
a يكشنبه و سه شنبه 12 - 8:15

c

يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30
Summit 2B c شنبه و چهارشنبه 20:15 - 16:30

روزآمد شده در تاريخ 31/06/91

 

 نتايج آزمون  MCHE 91  دوره تابستان 91نتايج آزمون زبان عمومي (تافل) دكتري تابستان 91نتايج دوره MCHE فشرده -- دوره مرداد-شهريور 91


نتايج دوره MCHE فشرده -- دوره مرداد-شهريور 91


 

نتايج آزمون پايان ترم

  91 تير-مرداد

رديف

عنوان دوره

عنوان كتاب

روز

ساعت

شماره کلاس

1

مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Fundamentals

Fundamentals B

c

يكشنبه و سه شنبه

20:15 - 16:30

واحد كوي نصر اتاق 201

Fundamentals A

a يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

واحد كوي نصر اتاق 202
c يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30 واحد كوي نصر اتاق 101
d پنجشنبه و جمعه

12 - 8:15

واحد كوي نصر اتاق 204
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 1

Top Notch 1A

2

a

يكشنبه و سه شنبه

12 - 8:15

واحد كوي نصر اتاق 201
b

شنبه و چهارشنبه

16:15 - 12:30 واحد كوي نصر اتاق 201
c يکشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30 واحد كوي نصر اتاق 202

d

پنجشنبه و جمعه 12 - 8:15 واحد كوي نصر اتاق 201
Top Notch 1B b يكشنبه و سه شنبه

16:15 - 12:30

واحد كوي نصر اتاق 204
3
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 2

Top Notch 2A

a

شنبه و چهارشنبه

12 - 8:15

واحد كوي نصر اتاق 201

c

شنبه و چهارشنبه 20:15 - 16:30 واحد كوي نصر اتاق 201

d

دوشنبه و پنجشنبه

20:15 - 16:30

واحد كوي نصر اتاق 203
4
مكالمه زبان انگليسي

(نيمه فشرده)

Level 3

Top Notch 3A

a

شنبه و چهارشنبه

12 - 8:15

واحد كوي نصر اتاق 201

c

شنبه و چهارشنبه

20:15 - 16:30

واحد كوي نصر اتاق 202
5 مكالمه زبان انگليسي 

پيشرفته (نيمه فشرده)

Summit 1A
a يكشنبه و سه شنبه 12 - 8:15 واحد كوي نصر اتاق 204

c

يكشنبه و سه شنبه 20:15 - 16:30 واحد كوي نصر اتاق 204
Summit 2A c شنبه و چهارشنبه 20:15 - 16:30 واحد كوي نصر اتاق 204

روزآمد شده در تاريخ 27/05/91