براي ثبت نام آنلاين در دوره هاي فرهيختگان دانشگاه تهران، ابتدا لازم مي باشد در سايت عضو شويد.
براي ثبت نام آنلاين در دوره هاي فرهيختگان دانشگاه تهران، ابتدا لازم مي باشد در سايت عضو شويد. در فرم ثبت نام در سايت، قسمتي براي ضميمه كردن فايل موجود مي باشد، لطفا تمام مدارك ثبت نام را در آن قسمت ضميمه كرده و سپس ثبت نام فرماييد.

لازم به ذكر است ثبت نام شما بعد از بررسي همكاران طي يك روز تاييد شده و بعد شما اجازه ورود به سايت را خواهيد داشت.