متن قرارداد

 
لطفا براي ادامه فرآيند ثبت نام، پس از مطالعه متن قرارداد، آيين نامه آموزشي و انضباطي، در انتهاي صفحه تيك " موافقم" را كليك نماييد.
 
 
قرارداد
 
ماده 1:دانشجو مي‌تواند حداكثر تا 72  ساعت قبل از شروع دوره آموزشي نسبت به تكميل فرم انصرف اقدام کند؛ در غير اينصورت انصراف به هيچ عنوان پذيرفته نيست و هيچ مبلغي مسترد نمي‌شود.
 
ماده 2:دانشجوياني كه در بازه زماني 72 ساعت قبل از شروع دوره ثبت نام مي‌كنند حق انصراف از دوره را ندارند.
 
تبصره : پس از ثبت‌نام امكان انتقال به ترم‌(هاي) بعد وجود ندارد.
 
ماده 3:دانشجو در صورت حائز شرايط بودن بهره‌مندي از تخفيف صرفاً در زمان ثبت‌نام بايد نسبت به ارائه مدارك مربوطه جهت تخفيف اقدام نمايد و پس از ثبت‌نام امكان در نظر گرفتن تخفيف براي دانشجو وجود ندارد. 
 
تبصره : هزينه تهيه مواد آموزشي به عهده دانشجو مي‌باشد.
 
ماده 4: تعهدات فرهيختگان:
 
1-برگزاري منظم دوره آموزشي.
 
تبصره 4-1: در صورتي كه مدرس يك كلاس نتواند جلسه يا جلساتي را در كلاس حاضر شود فرهيختگان حتي الامكان نسبت به هماهنگي مدرس جايگزين اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت زماني به عنوان جلسه جبراني به دانشجويان اعلام خواهد شد.
 
تبصره 4-2: در صورتي كه مدرس كلاس قادر به ادامه دوره نباشد و يا از طرف فرهيختگان فاقد صلاحيت ادامه دوره تشخيص داده شود، نسبت به هماهنگي مدرس جايگزين اقدام خواهد شد.
 
ماده 5: تعهدات دانشجو:
 
1-رعايت كليه قوانين آموزشي و انضباطي فرهيختگان. 
 
تبصره 5-1: قوانين آموزشي و انضباطي فرهيختگان جهت اطلاع در تابلو اعلانات نصب شده است و دانشجو قبل از ثبت نام ملزم به مطالعه موارد مذكور مي‌باشد.
 
تبصره 5-2: با توجه به سياست مركز مبني بر رعايت كامل آيين‌نامه آموزشي و انضباطي، پس از ثبت‌نام حتي در شرايط كاملاً استثنايي امكان هيچ مذاكره‌اي بين دانشجو و يا فردي به وكالت از سوي دانشجو با مديريت و كاركنان مركز در رابطه با موارد مغاير با مفاد آيين‌نامه وجود نخواهد داشت.  
 
تبصره 5-3: در صورت عدم رعايت قوانين آموزشي و انضباطي با دانشجو طبق مقررات برخورد خواهد شد.
 
2-دانشجو قبل از ثبت نام ملزم به حصول اطمينان از كيفيت و كميت برنامه‌هاي آموزشي فرهيختگان مي‌باشد. بنابراين پس از شروع دوره آموزشي، دانشجو حق هيچ گونه اعتراضي نسبت به كيفيت آموزش و اساتيد فرهيختگان را ندارد.
 
تبصره 5-4: مرجع معتبر برنامه آموزشي فرهيختگان اطلاع‌رساني از طريق تابلو اعلانات و سايت اينترنتي فرهيختگان مي‌باشد.
3-دانشجو موظف است در صورت تغيير آدرس و شماره تلفن در اولين فرصت آن را کتباً به فرهيختگان دانشگاه اعلام كند.
4-دانشجو حق واگذاری قرارداد به غير را ندارد.
 
ماده 6: جهت ارتقاء كيفيت آموزش و نظارت بر شيوة تدريس مدرسان، در كلاس‌ها از دوربين مداربسته استفاده مي‌شود. حق هرگونه بهره‌برداري آموزشي، پژوهشي و تبليغاتي از مواد حاصل براي فرهيختگان محفوظ است.
 
تبصره 6-1: فضاهاي غير كلاسي فرهيختگان توسط دوربين مداربسته و از طريق انتظامات مركز مورد نظارت قرار مي‌گيرد. 
 
ماده 7: حضور دانشجو در عكس‌هاي دسته‌جمعي فرهيختگان اختياري است و دانشجو با حضور در اين عكس‌ها حق هرگونه ادعاي بعدي را در اين خصوص از خود سلب مي‌كند. 
 
ماده 8: اين قرارداد در 8  ماده و 12 تبصره در شهر تهران و در محل شركت تعاوني خدمات آموزشي و پژوهشي فرهيختگان دانشگاه تنظيم و امضاء شد و نسبت به طرفين تا زمان اتمام قرارداد معتبر و لازم الاجرا است.
          
 
آيين‌نامه آموزشي

1-سطح‌بندي دوره‌هاي TOEFL و IELTS بر مبناي نمرات آزمون تعيين سطح طبق جداول ذيل صورت مي‌گيرد و دانشجوياني كه حد نصاب لازم را براي ورود به اين دوره‌ها كسب ننمايند بر مبناي نمره كسب شده مي‌توانند وارد دوره مكالمه زبان انگليسي شده تا پس از كسب آمادگي اوليه وارد اين دوره‌ها شوند:
 
 
تبصره: دانشجوياني كه در آزمون‌هاي رسمي TOEFL و IELTS  شركت نموده‌اند، نيازي به شركت در آزمون تعيين سطح ندارند و در صورت كسب حدنصاب لازم طبق جداول فوق مي‌توانند با ارائه اصل و كپي كارنامه خود (حداكثر سه ماه پس از تاريخ مندرج در كارنامه مربوطه) ثبت‌نام نمايند.

2-نتيجه آزمون تعيين سطح دانشجوياني كه حداقل معيارهاي لازم براي ورود به پايين‌ترين سطح مركز را نداشته باشند “Not allowed” اعلام مي‌شود و اين دانشجويان اجازه ورود به دوره‌هاي مركز را در آن ترم نخواهند داشت.          
                                                                                      
3-نمرات دوره‌هاي آموزشي مطابق جدول ذيل محاسبه مي‌شود و دانشجو صرفاً در صورت كسب حد نصاب در يك سطح مجاز به ورود به سطح بعد خواهد بود.
 

تبصره: دانشجوياني كه دوره مكالمه زبان انگليسي سطح متوسط (Top Notch 3B) را با موفقيت بگذرانند بدون نياز به شركت در آزمون تعيين سطح مي‌توانند در دوره TOEFL يا IELTS ترم بعد ثبت‌نام نمايند.

4-در صورتي كه دانشجو دو ترم متوالي در يك سطح Fail شود در ترم بعد بايد يك سطح پايين‌تر را ثبت‌نام كند.
تبصره: در صورتي كه دانشجو دو ترم متوالي Absent Fail و يا به صورت متناوب Fail & Absent Fail شود براي ثبت نام در ترم بعد بايد در آزمون تعيين سطح شركت كند. 

5-اعتراض به نمرات آزمون‌هاي كتبي با درخواست كتبي دانشجو صورت مي‌گيرد و اعتراض به نمرات كلاسي قابل بررسي نخواهد بود.

6-در صورتي كه ميزان غيبت (بدون در نظر گرفتن موجه يا ناموجه) دانشجو بيش از حد مجاز باشد نمره دانشجو در آن دوره Fail Absent اعلام شده و مجدداً بايد آن دوره را بگذراند. تعداد جلسات غيبت مجاز بر مبناي جلسات 105 دقيقه‌اي براي دانشجويان دوره‌هاي مختلف بدين شرح مي‌باشد:
تبصره: رديف 7 بر مبناي جلسات 90 دقيقه‌اي محاسبه مي‌شود.

7-غيبت (بدون در نظر گرفتن موجه يا ناموجه) در آزمون های پايان ترم منجر به اخذ نمره صفر درآن آزمون ها شده و امكان تغيير زمان آزمون، جابجايي كلاس و يا اخذ آزمون مجدد به هيچ عنوان وجود ندارد.
8- سه جلسه تأخير (حداكثر تا 20 دقيقه) معادل يك جلسه غيبت محاسبه مي‌شود و تأخير بيش از 20 دقيقه معادل يك جلسه غيبت محاسبه مي‌گردد.

تبصره1: در صورتي كه دانشجو پس از حضور در يك جلسه كلاس، (در مجموع) به مدت بيش از 20 دقيقه كلاس را ترك كند، يك جلسه غيبت محاسبه مي‌شود.

تبصره 2: در صورتي كه دانشجو پس از حضور در يك جلسه كلاس، به دلايل غير موجه (براي مثال صحبت با تلفن همراه) كلاس را ترك كند، تأخير لحاظ مي‌شود.

9-کلاس‌ها در تعطيلات رسمی (مطابق تقويم) برگزار نمی‌شود. 

تبصره 1- روز عيد سعيد فطر مطابق با اعلام عمومي و رسمي تعطيل مي‌باشد.

تبصره 2- تعطيلات پيش‌بيني نشده در تقويم (براي مثال روزهاي بين تعطيلات كه تعطيل رسمي اعلام مي شود) تعطيل نخواهد بود.

تبصره 3- شوراي اداري مركز  مي‌تواند در مواقع خاص نسبت به تعطيلي مركز تصميم گيري نمايد. در اين صورت مركز نسبت به تشكيل جلسات جبراني اقدام مي‌كند.


تبصره 3-1- اعلام تعطيلي مركز و يا كلاس صرفاً از طريق مؤسسه صورت مي‌گيرد و در اين رابطه هماهنگي با مدرس و... فاقد اعتبار خواهد بود. 

10-صلاحيت تعيين روز و ساعت جلسات جبراني و يا فوق‌العاده با دپارتمان زبان انگليسي فرهيختگان دانشگاه تهران مي‌باشد.

تبصره: غيبت در جلسات جبراني و فوق‌العاده، جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

11-در صورتي كه به دلايل انضباطي به دانشجو اجازه حضور در كلاس داده نشود، غيبت مربوطه جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

12-در صورتي كه هيچ‌ يك از دانشجويان يك كلاس، پس از گذشت 20 دقيقه از شروع كلاس حضور نيابند، آن جلسه لغو شده و مطالب درسي مربوطه به عنوان مطالب درسي تدريس شده تلقي شده و در آزمون لحاظ خواهند شد.

تبصره: غيبت در جلسات مذكور، جزو غيبت‌هاي دانشجو محاسبه مي‌شود.

13-كليه جلسات دوره‌هاي مختلف با حضور حداقل يك دانشجو برگزار مي‌شود. 

14-در صورتي كه دانشجو در يك ترم Fail  و يا Absent Fail  شود، حق شركت در آزمون تعيين سطح مرتبط با آن دوره براي ورود به ترم بعد را نخواهد داشت و بايد همان سطح را ثبت‌نام نمايد و در صورت موفقيت وارد سطح بعد شود.

تبصره 1:  در صورتي كه دانشجو به دلايل موجه در آزمون‌ پايان ترم غيبت نمايد، به شرط عدم تجاوز غيبت‌هاي دانشجو از حد مجاز (با احتساب جلسات غيبت در آزمون) و با موافقت كتبي مدرس مربوطه و معاونت آموزشي مركز مي‌تواند در آزمون تعيين سطح ترم بعد شركت نمايد.

تبصره 2: دانشجو مي‌تواند پس از يك ترم غيبت، در آزمون‌هاي تعيين سطح مركز شركت كند.

تبصره 3: در صورتي كه دانشجو در يك ترم Pass شود مي‌تواند در آزمون تعيين سطح ترم بعد شركت كند. 
 
15- غيبت (بدون در نظر گرفتن موجه يا ناموجه بودن) در جلسات برگزاري كوئيز كتبي و ارزيابي شفاهي منجر به اخذ نمره صفر درآن بخش شده و امكان تغيير زمان كوئيز و ارزيابي شفاهي، جابجايي كلاس و يا اخذ مجدد كوئيز به هيچ عنوان وجود ندارد.  
 
تبصره 1: دانشجو مي‌تواند از مجموع 3 كوئيز كتبي حداكثر در يك كوئيز غيبت نمايد. در اينصورت ميانگين نمرات 2 كوئيز اخذ شده به عنوان نمره اين كوئيز منظور مي‌شود. اما در صورتي كه تعدادغيبت در كوئيز كتبي بيش از 1 باشد، براي آن نوبت كوئيز، نمره صفر منظور خواهد شد. 
 
16-در صورتي كه تعداد غيبت، يك روز و يا دو جلسه بيش از حد نصاب باشد دانشجو مي‌تواند به شرط كسب نمره قبولي (80) به صورت مشروط براي سطح بالاتر ثبت نام نمايد.

17-در صورتي كه دانشجو يك ترم غيبت نمايد جهت شركت در هريك از دوره‌ها بايد مجدداً پس از گذرانيدن آزمون تعيين سطح ثبت‌نام نمايد.

18-ظرفيت و حد نصاب تشكيل كلاس‌ها بر مبناي جدول ذيل مي باشد:
 
19-جهت ارتقاء كيفيت آموزش و نظارت بر شيوة تدريس مدرسان، در كلاس‌ها از دوربين مداربسته استفاده مي‌شود. حق هرگونه بهره‌برداري آموزشي، پژوهشي و تبليغاتي از مواد حاصل براي فرهيختگان دانشگاه تهران محفوظ است. 
 

20- تقلب در هر يك از آزمون‌ها و مشخص شدن آن در هر زمان، منجر به اخذ نمره صفر در آن آزمون و اخراج دانشجو از مركز مي‌شود.

تبصره: صحبت كردن در جلسه ‌آزمون (بدون در نظر گرفتن محتواي صحبت)، نگاه كردن به برگة آزمون دانشجوي ديگر، جابجا نمودن صندلي و يا شماره صندلي و نشستن در محلي به غير از محل تعيين شده، دستكاري دوربين‌هاي مدار بسته، همراه داشتن هرگونه كتاب، جزوه، برگه و... مرتبط با درس تقلب محسوب مي‌شود.

21-هرگونه علامت‌گذاري بر روي برگه‌هاي آزمون‌هاي تعيين سطح و پايان‌ترم منجر به كسر نمره (1 نمره به ازاي هر علامت) از دانشجو در آن آزمون خواهد شد.

22-به رتبه‌هاي اول هر كلاس جهت ثبت نام در ترم بعد 30% تخفيف تعلق مي‌گيرد و در صورتيكه مجدداً اين رتبه با شرايط مربوطه احراز شود، در ترم بعدي به صورت رايگان ثبت نام صورت مي‌گيرد.

22-شركت در آزمون تعيين سطح حق ثبت‌نام براي داوطلب ايجاد نمي‌كند. در صورتي كه يك كلاس به حد نصاب نرسد، از برنامه ترم حذف شده و دانشجوياني كه در آن كلاس ثبت نام نموده اند مي‌توانند در كلاس‌هاي هم سطح (در صورت تشكيل) آن ترم ثبت نام و يا براي ترم آينده (با رعايت مفاد مربوط به انصراف در قرارداد) رزرو نمايند؛ در غير اينصورت كل وجه ثبت‌نام مسترد مي‌شود.

تبصره: ثبت‌نام صرفاً در صورت وجود ظرفيت صورت مي‌گيرد و در صورت تكميل ظرفيت در روز ثبت‌نام، دانشجويان مي‌توانند براي ترم بعد اقدام به ثبت‌نام نمايند.

2-نام استاد يك دوره و يا درس خاص قبل از شروع آن دوره يا درس اعلام نمي‌شود و صلاحيت تعيين و يا تغيير استاد يك دوره در هر مقطع زماني از دوره صرفاً با دپارتمان زبان انگليسي فرهيختگان دانشگاه تهران مي‌باشد.

تبصره 1: دانشجويان قبل از ثبت‌نام ملزم به تحقيق در رابطه با كيفيت آموزشي و اساتيد گروه آموزشي زبان انگليسي از مراجعي به غير از وابستگان و پرسنل مركز مي‌باشند و پس از ثبت‌نام و شروع دوره حق اعتراض نسبت به موارد مذكور از دانشجو سلب مي‌شود. 

تبصره 2: مرجع معتبر در رابطه با شرايط دوره‌هاي آموزشي، برد اعلانات و وب سايت مركز به آدرس www.farhikhtegan.com  مي‌باشد. 

3-در صورتي كه در طي يك دوره آموزشي مدرس دوره به عللي امكان ادامه آن دوره را نداشته باشد و يا بنا به تشخيص فرهيختگان صلاحيت لازم را جهت ادامه دوره از دست دهد فرهيختگان در صورت امكان نسبت به جايگزيني استاد جديد و در صورت عدم امكان نسبت به لغو دوره و استرداد وجوه ثبت‌نام اقدام مي‌كند.

4-در صورتي كه مدرس دوره به عللي امكان حضور در جلساتي از دوره را نداشته باشد فرهيختگان در صورت امكان نسبت به هماهنگي مدرس جايگزين و در صورت عدم امكان نسبت به لغو جلسه و هماهنگي جلسه جبراني اقدام مي‌كند.

5-پس از ثبت نام امکان واگذاری يا انتقال دوره به فرد ديگری وجود ندارد.

6-پس از شروع دوره امكان جابجايي دانشجو وجود ندارد. 
 * پس از ثبت نام وجه آزمون تحت هيچ شرايطي مسترد نمي‌شود.

7-
 
8-دانشجو موظف است در صورت تغيير آدرس، شماره تماس، پست الكترونيكي و ساير مشخصات ارائه شده به مركز در زمان ثبت‌نام، بلافاصله نسبت به تكميل فرم مربوطه جهت به‌روزرساني اطلاعات شخصي خود اقدام نمايد.

9- در صورت پايان موفقيت‌آميز يك دوره با ارائه مدارك مورد نياز و تكميل فرم مربوطه مدرک پايان دوره به دانشجو اعطا مي‌شود. شرايط دريافت گواهينامه بدين شرح مي‌باشد:

1)اتمام كامل دوره آموزشي (Top Notch 3B، Summit 2B، TOEFL، IELTS، MCHE،MHLE ، آزمون زبان انگليسي دكتري نيمه‌متمركز )

2)شركت در آزمون پايان دوره و كسب نمره قبولي و عدم وجود غيبت بيش از حد مجاز در آن دوره. 

3)تحويل آخرین کارت دانشجویی دوره مربوط، تكميل فرم درخواست گواهينامه و ارائه يك قطعه عكس.
 
 - تحويل گواهينامه صرفاً در صورت همراه داشتن اصل شناسنامه متقاضي امكان پذير است.
 
تبصره:  در صورتی که دانشجو دوره‌ای را به پايان نرسانيده باشد می‌تواند پس از درخواست کتبی، ‌نامه‌ای با ذکر عنوان برای تأييدکلاس(های) گذرانده شده دريافت نمايد.        
  
10-در صورت بروز موارد خاص كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است، مورد به تناسب موضوع به كميته موارد خاص در شوراي آموزشي  و يا اداري مركز براي تصميم‌گيري ارجاع مي‌شود. 
 
 
آيين نامه انضباطي
 
دانشجويان اين مركز ملزم به رعايت موارد ذيل بوده و در صورت عدم رعايت اين موارد از ورود به مركز جلوگيري به عمل آمده و در صورت تكرار، نسبت به اخراج دانشجو از مركز اقدام خواهد شد:
 
‌‌‌‌‌‌1- رعايت كامل شئونات اسلامي.
 
2- رعايت كامل نظم و انضباط.
 
3- حفظ احترام متقابل نسبت به اساتيد، پرسنل و دانشجويان.
 
4- همراه داشتن كارت دانشجويي فرهيختگان دانشگاه و ارائه به انتظامات.
 
5- استفاده از مقنعه براي خانم ها حتی برای شرکت در آزمون تعیین سطح الزامی است.
 
6- عدم استفاده از لباس‌هاي نامتناسب با شأن محيط آموزشي (شلوار كوتاه و ...).
 
7- عدم همراه آوردن ميهمان.
 
8- خاموش كردن تلفن همراه قبل از ورود به كلاس.
 
9- عدم بحث در ارتباط با موضوعات ديني، مذهبي و سياسي در كلاس.
 
10- عدم استفاده و يا دستكاري تجهيزات آموزشي مركز از جمله كامپيوتر، دوربين مداربسته و... .
 
11- فضاهاي غير كلاسي فرهيختگان توسط دوربين مداربسته و از طريق انتظامات مركز مورد نظارت قرار مي‌گيرد.