سريال صوتي

  The Flatmates


اين سريال آموزشي كه نزديك به 200 قسمت مي باشد، محصول بي بي سي بوده و شما را در يادگيري انگليسي همراهي خواهد كرد.

برنامه قرار دادن قسمت هاي سريال در سايت:   شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها


حجم هر قسمت: كمتر از 1 مگابايت

Episode 1               
متن قسمت اول + توضيحات بيشتر

Episode 2
  متن قسمت دوم + توضيحات بيشتر

Episode 3
متن قسمت سوم + توضيحات بيشتر

Episode 4
 
متن قسمت چهارم + توضيحات بيشتر

Episode 5

  متن قسمت پنجم+ توضيحات بيشتر

Episode 6
  متن قسمت ششم+ توضيحات بيشتر

Episode 7
  متن قسمت هفتم+ توضيحات بيشتر

Episode 8
متن قسمت هشتم+ توضيحات بيشتر

Episode 9
  متن قسمت نهم+ توضيحات

Episode 10
  متن قسمت دهم+ توضيحات

Episode 11
متن قسمت يازدهم+ توضيحات

Episode 12
متن قسمت دوازدهم+ توضيحات

Episode 13
متن قسمت سيزدهم+ توضيحات

Episode 14
متن قسمت چهاردهم+ توضيحات

Episode 15
  متن قسمت پانزدهم+ توضيحات

Episode 16
 
متن قسمت شانزدهم+ توضيحات

Episode 17
متن قسمت هفدهم+توضيحات

Episode 18
متن قسمت هيجدهم+توضيحات

Episode 19

متن قسمت نوزدهم+توضيحات

Episode 20

متن قسمت بيستم+توضيحات

Episode 21
متن قسمت بيست و يكم+توضيحات بيشتر

Episode 22
متن قسمت بيست و دوم+توضيحات بيشتر

Episode 23
قسمت بيست و سوم+توضيحات بيشتر

Episode 24

متن قسمت بيست و چهارم+توضيحات بيشتر

Episode 25
متن قسمت بيست و پنجم+توضيحات بيشتر